Eduro uudisti toimintaansa

Hyvinvointiin ja työllistymiseen ohjausta ja tukea tarjoava Eduro-säätiö valmistautuu maakuntauudistukseen uusimalla strategiansa ja toimintansa. Muutos käynnistettiin esimiesten ja avainhenkilöiden valmennuksella.Tausta
Organisaatio on suurten muutosten myllerryksessä, kun Suomessa meneillään on maakuntauudistus, joka uudistaa palvelutuotannon kokonaan. Eduro-säätiö on osa Rovaniemen kaupunkia ja tuottaa kaupungille sosiaali- ja terveyspalveluja sekä työllisyyden edistämispalveluja.

Eduro halusi kehittää ja uudistaa organisaatiotaan syvällisen, pitkäjänteisen kumppanuuden kautta ja ottaa kehittämiseen mukaan koko henkilöstön. Kehittämiskumppanuudella organisaatio sai suurempia vaikutuksia aikaiseksi kuin yksittäisillä, satunnaisilla koulutuksilla.

Muutos käynnistettiin esimiesten ja avainhenkilöiden valmennuksella. Samalla säätiön toimintakulttuuria lähdettiin uudistamaan kilpailukykyiseksi. Keskeistä oli myös parantaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamusta toimintaan muuttuvassa tilanteessa. Kaikki tekeminen on linkitetty säätiön strategiaan.


Toteutus
Lähestymistavaksi valittiin palvelumuotoilu, lean-ajattelu ja asiakaslähtöisen toimintamallin kehittäminen. Toteutukselle annettiin aikaa puolitoista vuotta, ja sen käyttöönotto eteni vaiheittain.
Ensimmäiseksi haastoimme henkilöstön tuomaan rohkeasti esiin toiminnan ongelmia, puutteita ja poikkeamia, mutta myös kehitysehdotuksia. Henkilöstö huomasi, että heidän ajatuksensa otetaan tosissaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Jatkuvan parantamisen periaatteisiin tukeutuvassa mittavassa ja syvällisessä valmennuksessa henkilöstö oppi leanin ja palvelumuotoilun perusteet ja toimintamallin ja vei sen käytäntöön, purki työn onnistumisen ja esimiestyön esteitä sekä kehitti kehittämispäivien Innomylly-pajoissa asiakaskokemuksien ja palvelupolkujen parantamista. Johdolle järjestettiin henkilökohtaisia sparrauksia ja valmennettiin uuden johtamisjärjestelmän käyttöönottoon.

Jatkuvan parantamisen ja asiakaslähtöisen palvelukehityksen yhdistävä valmennus ja konsultointi kävi läpi seuraavia asioita:

1. Lean-perusteet
2. Palvelumuotoilun perusteet
3. Oman työn onnistumisen esteiden purkaminen.
4. Esimiestyön onnistumisen esteiden purkaminen
5. Asiakas- ja lean-lähtöisen toimintamallin 6-vaiheinen käyttöönoton läpivienti
6. Koko henkilöstön kehittämispäivä, Innomylly-paja, asiakaslähtöinen toiminta
7. Koko henkilöstön kehittämispäivä, Innomylly-paja, palvelupolut uudelle tasolle
8. Johtoryhmän valmennus, uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto
9. Johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtainen sparraus

Johdon koulutuksissa tunnistettiin esimiestyöhön, asenteisiin, prosesseihin ja toimintatapoihin liittyviä haasteita, purettiin esteitä ja löydettiin käytännön ratkaisuja.

Asiakaslähtöisyyttä tutkittiin ja pohdittiin työpajoissa monesta näkökulmasta tutkimuksin ja kehitysprojektein sekä käytännön kokeiluin. Keskeisiä kysymyksiä olivat, miten parannetaan asiakaslähtöisyyttä, uudistetaan toimintatapoja ja viedään kehittämistoimenpiteet loppuun asti. Miten parantamisesta tehdään jatkuvaa?
Lopputulos
  • Kehittämisryhmän ihmiset sisäistivät jatkuvan kehittämisen ajattelun. 
  • Säätiöön luotiin systemaattinen tapa kehittää ja johtaa strategian toteutumista käytännössä. 
  • Asiakastyytyväisyys on parantunut.
  • Työhyvinvointi ja työyhteisöltä saatava tuki on parantunut ja sairauspoissaolot vähentyneet.
  • Jokainen Eduron työntekijä (50 työntekijää) on nyt mukana kehitystyössä, kun lähtötilanteessa kehitystyötä teki vain muutama ihminen.  
  • Ihmiset ottavat vastuun työstään ja myös motivoituvat yhdessä tekemisestä. 

Asiakas: Eduro-säätiö
Toimenpide: Esimiesten ja avainhenkilöiden Leanin ja palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen valmennus
eduro.fi 

Avainsanat muutosjohtaminen, esimiestyö, uusijohtaminen, asiakaslähtöinen, jatkuvaparantaminen, henkilöstö, henkilöstönkehittäminen, työpaja, asiakasymmärrys, uudistumiskyky, lean