Vastuuremontti valoi vahvan perustan uudistumiselle

Vastuuremontti päätti uudistaa johtamistaan, kehittää toimintakulttuurinsa innovatiiviseksi, tehokkaammaksi ja asiakaskeskeiseksi vuoden mittaisen muutosohjelman avulla. Osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen otettiin mukaan myös henkilöstö.

Korjausrakentamiseen erikoistunut Vastuuremontti oli sukupolvenvaihdoksen edessä, joten se tarvitsi uudenlaisen tavan toimia
sekä tehostaa johtamista ja osaamistaan. Yritys on toiminut Kari Harmasen johdolla vuodesta 1975 Rovaniemellä tarjoten vaivattomia remontteja asumisen ammattilaisille sekä kiinteistöhallintaa. Yrityksellä on vahva osaaminen projektijohtamisessa, mutta nyt uuden edessä tarvittiin uutta ajattelua, uusia johtamisen ja kehittämisen käytäntöjä.

Tavoitteena oli rakentaa jatkuvan kehittämisen ja parantamisen mallit ja työtavat, muokata arjen käytäntöjä ja työtä sujuvimmiksi, kehittää johtamista ja esimiestyötä sekä parantaa tuottavuutta ja asiakaskokemusta. Työskentelyn ydin koostui valittujen asioiden yksinkertaistamisesta ja työn helpoksi tekemisestä, jossa aktiivinen viestintä ja ihmisten välinen vuorovaikutus oli keskeistä. Yksi tärkeä tavoite oli siirtää enemmän vastuuta ja vaikutusvaltaa henkilöstölle sekä luoda rakenteet muutoskyvyn jatkuvalle parantamiselle.

Muutostyöhön toimitusjohtaja Niko Harmanen halusi Proinno Oy:n muutosarkkitehti Nina Lappalaisen ja asiantuntija Tani Järvisen. Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla yritys pääsisi joustavammin tavoitteisiinsa tulla paremmaksi toimijaksi kilpaillulla alalla.

Pienin askelin yhdessä oppien

Uusi toimintamalli ja työkalut räätälöitiin Vastuuremontin tarpeisiin sopiviksi. Toimintaa lähdettiin parantamaan pienin askelin, mikä tukee kestävää oppimista ja työn vaikutuksien ymmärtämistä. Tärkeintä ei ollut kiihdyttää vauhtia, vaan edetä päättäväisesti askel askeleelta kohti tavoitteita.

Henkilöstön osaaminen haluttiin ottaa paremmin käyttöön. Samalla toimintatapoja tulisi standardisoida, mikä parantaisi toiminnan tehokkuutta ja työn sujuvuutta. Työskentely pohjautui Lean-ajattelun mukaiseen järjestelmälliseen kehittämiseen.

Kehitystyö eteni vaiheittain. Liikkeelle lähdettiin kartoittamalla yrityksen tilannekuva. Teemoiksi kiteytyivät johtamisen haasteet, työnjohdon sujuvan työn esteet, kiireisesti tarvittavat toimenpiteet ja kehityskohteiden priorisointi. Samalla päätettiin toteutuksesta ja tehtiin toimintasuunnitelma.

Aluksi lähdettiin ratkomaan johtamisen ja esimiestyön haasteita, mikä vaatii kulttuurin ja ajattelutapojen muutosta läpi johdon sekä rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Työskentely aikana johtamiskäytännöt muokattiin uutta liiketoimintamallia tukeviksi sekä uusiutumista ja nopeaa oppimista edistäviksi. Strategisten tavoitteiden toteutumista varten määriteltiin tavoitteet ja selkeät mittarit ja punnittiin niistä syntyviä hyötyjä yritykselle, henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
” Tulemme edistämään tulevaisuuskestävyyttä uudella tavalla ja käytännön tulevaisuustyö eri aikajänteellä kytketään nykyiseen toimintaan.”
Konkreettiset johtamisen työkalut ja -käytännöt päivitettiin ja siirryttiin digitaalisiin työvälineisiin. Myös hankintojen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen luotiin uudet toimintamallit.

Sujuva työ sitouttaa henkilöstön

Vastuuremontti halusi rakentaa uuden toimintakulttuurin ja kehittää yritystä kilpailukykyisemmäksi tulevia haasteita ja mahdollisuuksia varten. Uuden toimintakulttuurin muutostyöhön tarvittiin henkilöstö mukaan.

Työnjohto ja johto kävivät koko toiminnan läpi tutkien ja tunnistaen ongelmakohdat ja -tilanteet ja kehittivät yhdessä sujuvampia käytäntöjä arjen työhön ja palveluprosesseihin.

Paransimme dialogia ja kommunikaatiota yrityksen sisällä kuuntelemalla henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä paremmin. Samalla henkilöstön ja johdon ongelmanratkaisutaidot kehittyivät, ja henkilöstö motivoitui ottamaan aktiivisesti osaa yrityksen toiminnan parantamiseen.
”Aiemmin kehitysideat ovat jääneet ajatuksen tasolle. Näin yksinkertainen asia kuin nämä vakioidut palaverit, on mahdollistanut meillä jatkuvan seurannan ja osallistumisen mallin.”
Yksi tulos oli ketterä Työn sujuvuus -malli jatkuvaan työn kehittämiseen. Muutosta tukemaan koottiin laaja työkalupakki erilaisiin kehittämistarpeisiin ja toiminnan arviointiin. Se tukee käytännön tulevaisuustyötä ja selkeyttää toimintaa.

Työn ja toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta parantaa myös palveluprosesseille tehty kehitystyö, jolla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja -kokemuksia korjausrakentamisessa.

Lähes vuoden mittaisen työn jälkeen Vastuuremontti aloittaa uuden ajan entistä kilpailukykyisempänä ja tehokkaampana.


”Tavoitteemme on olla ammattimaisemmin johdettu ja järjestelmällisemmin toimiva, menestyvä yritys. Kehitystyö tehtiin meidän tarpeisiimme. Osaamisemme kasvoi ja toiminta kehittyi. Vastuuremontin on hyvä jatkaa tästä tulevaan.

Olen tyytyväinen mitä tehtiin ja mitä saatiin yhdessä aikaiseksi.”

Toimitusjohtaja Niko Harmanen
vastuuremontti.fi


Business Finland oli mukana rahoittajana yrityksen kehittämisessä.

Yritykset, joilla on muutoskykyä, menestyvät myös muita paremmin. Kiitos luottamuksesta!

Nina Lappalainen
p. 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi

Proinno auttaa pk-yrityksiä ja johtoa parantamaan uudistus- ja kilpailukykyä ja kehittämään johtamista ja palveluja sekä juurruttamaan muutokset hallitusti käytäntöön. Tuloksena on suurempi vaikuttavuus, parempi henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys sekä korkeampi tuottavuus.

Avainsanat johtaminen, johtamisjärjestelmä, lean, lean-ajattelu, osallistaminen, valmennus, kehittäminen, muutos, muutoksen johtaminen, muutoskyky, uudistumiskyky, jatkuva parantaminen, jatkuva oppiminen, henkilöstön sitoutuminen, asiakaskokemus, arvon tuottaminen, tuottavuus, sukupolvenvaihdos, työn sujuvuus #businessfinland