Investoi ajattelun kehittämiseen – säästät aikaa ja rahaa

Systemaattinen työ ajattelun kehittämiseksi parantaa toimintaa ja sitouttaa henkilöstöä. Se nopeuttaa oppimista ja kehittää toimintaa. Suurin muutos tarvitaan uuteen ajatteluun ja vanhasta pois oppimiseen.

Pureuduimme viime viikolla asiakkaan henkilöstön kehittämispäivässä osaamisen tunnistamiseen, henkilöstön sitoutumiseen ja kestävään oppimiseen. Vilkas keskustelu herätti pohtimaan myös omaa osaamista. Mitä lisäarvoa tuotan asiakkailleni, josta he ovat valmiita maksamaan? Millaisiin tarpeisiin minua kutsutaan avuksi? Mitkä asiat korostuvat asiakaspalautteissa? Millaisia asioita tehdessäni innostun ja motivoidun?

Yksi ehkä vaikeimmin hahmotettava, mutta vaikuttavuuden kannalta merkittävä lisäarvo yrityksissä syntyy, kun kehitämme ajattelun ja ymmärtämisen taitoja.

Näiden taitojen kehittämistä voi ohjata käytännössä esimerkiksi näin:
1) Nykyisten ajattelumallien tunnistaminen
Autan tunnistamaan nykyiset ajattelumallit ja niiden vaikutukset. Tämä on edellytys muutokselle.

2) Kokonaisuuden hahmottaminen ja roolien selkeyttäminen
Autan hahmottamaan kokonaisuuden ja jokaisen roolin merkityksen kokonaisuuden toimivuuden kannalta.

3) Näkökulmien laajentaminen ja yhteisen ymmärryksen luominen
Kannustan ihmisiä avartamaan ajattelua, rohkaisen laajentamaan näkökulmia ja luomaan sen pohjalta uusia, yhteisiä ajatuksia ja mahdollisuuksia.

4) Ihmisten motivoiminen yhteistyöhön
Autan tunnistamaan ja sanoittamaan käytännönläheisesti muutoksen hyödyt: asiakkaan, työntekijöiden, tehtävänkuvan, yrityksen/yhteisön, johdon ja kumppanuuksien näkökulmista. Näiden asioiden konkretisoiminen on keskeistä muutokseen motivoitumiseksi.

5) Luottamuksen rakentaminen ja sitoutuminen
Ohjaan arvostamaan, kohtaamaan, kuuntelemaan ja ymmärtämään paremmin toisia ja rakentamaan suotuisat olosuhteet johdon ja työntekijöiden väliselle luottamukselle. Luottamus syntyy sanojen ja tekojen aitoudesta, hyvästä tahdosta ja johdonmukaisuudesta. Molemminpuolinen luottamus on edellytys ihmisten sitoutumiselle ja kestäville muutoksille.

6) Poisoppiminen vanhasta ja uuden oppiminen
Autan rakentamaan nopealle oppimiselle, toiminnan kehittymiselle ja muutoksen johtamiselle toimivat rakenteet ja toimintamallit. Ne tukevat ajattelumallien ja asenteiden muutosta ja yhdessä oppimista. Suurin muutos tarvitaan aina ajatteluun ennen kuin saamme kestäviä käytännön muutoksia aikaan.

7) Onnistumisen arviointi ja jatkuva oppiminen
Autan määrittämään selkeät ja havainnolliset arvioinnin mittarit, jotka kertovat muutosten onnistumisesta. 

Ajattelun kehitystyö ei siis ole ajanhukkaa, yksittäisiä työpajoja tai muutoin työarjesta irti tehtäviä toimenpiteitä vaan vaikuttavaa toimintaa, joka integroidaan osaksi päivittäistä työskentelyä. Se on edellytys nopealle toiminnan kehittymiselle ja jatkuvalle oppimiselle.

Miten saada ihmiset sitoutumaan? 

Ihmiset eivät sitoudu käskemällä tai johdon päätöksillä vaan heille on annettava riittävästi aikaa ajatella, omaksua ja oivaltaa uusia asioita.

Miksi sitoutuisin?

Tämä kysymys sisältyy lähes kaikkiin käymiini keskusteluihin johdon ja työntekijöiden kanssa. Ihmisten pitää löytää juuri heitä motivoivat syyt sitoutua. Lähesty muutoksia ihmislähtöisesti, ihmisten arjen kokemuksista käsin. Se vaatii aitoa tahtoa ja kykyä ymmärtää työntekijöiden arkea huolineen ja iloineen. Epäaitous on läpinäkyvää ja etäännyttävää.

Nopeammin ja kestävämmin tuloksiin

Yksi asiakkaalle arvoa tuottava osaaminen on toimia ajattelun kehittäjänä ja sillanrakentajana ihmisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välillä – yhteisen edun asianajajana.

Tehtäväni on yrityksen ja ihmisten kannalta äärimmäisen herkkä ja riskialtis laji. Se edellyttää kykyä ajatella samaan aikaan ihmis- ja liiketoimintalähtöisesti, kykyä ymmärtää toimintaympäristön ja työelämän muutoksia sekä tulevaisuuden kehityssuuntia. Työssä tarvitaan myös kykyä muodostaa abstrakteista asioista konkreettisia ja ymmärrettäviä erilaisille ihmisryhmille, sinnikkyyttä, määrätietoisuutta ja hyvää tilannetajua. Eduksi on myös monipuolinen ja ajantasainen menetelmäosaaminen ja kokemus erilaisissa yrityksissä ja yhteisöissä toimimisesta. Hyvä ihmistuntemus ja kyky asettautua erilaisten ihmisten asemaan ja erilaisiin tilanteisiin on  perusedellytys. 

Muutoksen ohjaus ja yhteistyö nopeuttaa muutoksen käynnistymistä, kun sillä on johdon sataprosenttinen tuki ja sitoutuminen.

Muutosarkkitehtina minulla on erityinen vastuu ymmärtää valitsemani lähestymistavan vaikutukset yrityksen liiketoimintaan ja ihmisiin. Ihmiset, joiden ajattelua ja toimintaa ollaan kehittämässä, ovat yrityksen tärkein ja herkin pääoma. Siksi tarvitaan huolellinen perehtyminen yritykseen, ihmisiin ja vallitsevaan kulttuuriin.

Investoi kestävään oppimiseen

Kun ihmiset hahmottavat kokonaisuuden sekä ymmärtävät asioiden riippuvuussuhteet, vaikutukset ja oman roolinsa merkityksen syvemmin, he löytävät motivaation tehdä kestäviä käytännön muutoksia. Johdettu ja loppuun asti juurrutettu pienikin muutos maksaa investoinnin takaisin lyhyessä ajassa.

Investoi systemaattiseen tapaan kehittää ajattelua, nopeuttaa oppimista ja sitouttaa henkilöstöä. Se parantaa ja kehittää toimintaa.


Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti, palvelujen Lean-kehittäjä
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308 767

Edellinen <
> Seuraava
(Proinno Oy:lle on myönnetty Avainlippu)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: