Strateginen uudistuminen

Uudistu strategisesti, uusiinnu jatkuvasti

Turvaa tulevaisuutesi. Todellinen menestys kumpuaa vahvasta visiosta, arvoperustasta, selkeästi määritellystä strategiasta ja kyvystä sopeutua nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Ihmiset - ovat muutoksen kulmakivi. Tarjoamme asiantuntemusta ja palveluita, jotka tekevät uudistuksistasi tehokkaita ja tuloksellisia, yrityksesi koosta riippumatta. Yhdessä juurrutamme uudistukset syvälle yrityksesi DNA:han, edistäen kestävää kehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Strategia eläväksi – Uudista, uudistu, uusiinnu

Strategian menestyksekäs toteuttaminen vaatii johdon ja henkilöstön yhteistyötä, luottamuksen rakentamista ja yhteisen suunnan omaksumista. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja saavuttamaan muutos yhdessä. Tarjoamme apua selkeän vision luomiseen, strategian määrittelyyn ja sen käytännön toteutukseen, painottaen henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota. Palvelumme käsittävät koko muutosprosessin, tavoitteena tehdä uudistuksesta elävä ja kehittyvä osa yrityksen arkea.

Vastuullisuus strategiaan ja kilpailueduksi

Asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmät vaativat yrityksiä toimimaan vastuullisesti.

Hyödyt: Maineen paraneminen, asiakaskysynnän kasvu, riskien väheneminen, uudet liiketoimintamahdollisuudet ja kustannusten alentuminen.

Toimenpiteitä:

 • Vastuullisuusauditointi
 • Vastuullisuusnäkökulmien määrittely
 • Vastuullisuustavoitteiden asettaminen
 • Toimintasuunnitelman laatiminen
 • Vastuullisuustoimien toteuttaminen
 • Vastuullisuus osaksi yrityksen kulttuuria
 • Seuraaminen ja raportointi
 • Viestintä

Asiakaslähtöisyys kilpailueduksi

Hyödynnämme kansainvälisiä palvelustandardeja, kuten SFS-ISO 23592:2021 ja ISO/TS 24082:2021, joiden kehittämiseen olemme osallistuneet.

Hyödyt: syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista, tyytyväisyyden ja -uskollisuuden kasvu, markkinaosuuden ja myynnin lisääntyminen, innovaatioiden ja tuotekehityksen nopeutuminen, kilpailukyvyn vahvistuminen ja nopeampi sopeutumiskyky muuttuviin markkinatilanteisiin.

Toimenpiteitä:

 • Asiakaslähtöisyyden analyysi ja suunnitelma
 • Asiakastutkimukset
 • Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen
 • Asiakaslähtöiset tuotteet/palvelut
 • Kokemuksen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet
 • Prosessien kehittäminen
 • Asiakkaiden ja sidosryhmien osallistumine
 • Jatkuva kehittäminen
 • Asiakaslähtöisen yrityskulttuurin rakentaminen

Asiantuntemuksemme ja standardien mukaiset työkalut auttavat yrityksiä saavuttamaan kestävää kehittymistä ja kilpailuetua.

Työnantajakuva kilpailueduksi

Vahva työnantajakuva on nykyaikaisen liiketoiminnan kulmakivi. Työnantajakuva rakentuu yrityksen kulttuurista, arvoista ja käytännöistä. Se ei ainoastaan houkuttele alansa parhaita osaajia, vaan luo myös positiivisen mielikuvan yrityksestäsi.

Hyödyt: Työntekijöiden sitoutuminen, osaajien houkuttelu, maineen vahvistuminen, työtyytyväisyys ja -motivaatio, tuottavuuden kasvu, henkilöstövaihtuvuuden vähentyminen, vähentyneet rekrytointi- ja perehdytyskustannukset.

Toimenpiteitä:

 • Identiteetin luominen
 • Työntekijöiden osallistuminen ja kuuleminen
 • Arvioinnit ja suunnitelmat
 • Viestintä
 • Kulttuurin ja johtamisen kehitys
 • Rekrytointiprosessin kehittäminen
 • Työntekijäkokemuksen parantaminen
 • Työntekijälähettiläät
 • Aktiivinen viestintä ulkoisesti ja sisäisesti
 • Jatkuva kehittäminen

Strategisen uudistamisen avulla vahvistetaan yrityksesi työnantajakuvaa ja muutetaan se kilpailueduksi.

Milloin tarvitset meitä?

 • Strategian päivittäminen
 • Strateginen suunnan muutos
 • Strategiaprosessin uudistaminen
 • Organisaation uudistaminen
 • Johtajuuden uudistaminen
 • Yrityskulttuurin muutostarve

Esimerkkejä mitä tarjoamme:

 • Strategiapalvelut:
  Strategian arviointi, strategisen suunnittelun fasilitointi, strategian päivittämisen tukeminen, strategiaprosessin mallinnus ja kehitys.
 • Organisaatiopalvelut:
  Organisaation rakenteen ja prosessien analysointi, organisaatiorakenteen ja -prosessien kehittämisen fasilitointi, johtamiskulttuurin arviointi ja kehittämistoimet.
 • Muutosjohtamispalvelut:
  Muutosjohtamisen suunnittelu ja toteutuksen tuki, henkilöstön osallistamisen ja sitoutumisen tukeminen, muutoksen seurannan ja arvioinnin tukeminen.

Asiakashyötyjä

 • Strategian uudelleensuuntaamisen jälkeen ja resurssien keskittäminen kannattavimpiin toimintoihin, toi 30% kasvun liikevaihtoon vuoden sisällä.
 • Perinteisen johtamisen muutos moderniin johtamiseen vähensi henkilöstövaihtuvuutta 50%. Henkilöstön yleinen työtyytyväisyys ja sitoutuminen parani merkittävästi.

Yrityksen strategian toteutus nopeutui 30 %, kun kaikille tasoille määritettiin SMART-tavoitteet, jatkuva seuranta ja reagointi.

Kiinnostuitko?

Strateginen uudistus – ainutlaatuinen kilpailuetu.

Palvelun toteutus

Vaiheiden avulla varmistetaan, että strategiaa ei vain laadita, vaan se myös toteutetaan, juurrutetaan ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Strategian arviointi ja määrittely

Lopputulos:

 • Yrityksen nykytilanteen arviointi,
 • tavoitteet ja toimenpiteet,
 • yhteistyön ja osallistumisen varmistaminen,
 • osallistumismenetelmien suunnittelu organisaation kulttuuriin ja tarpeisiin sopiviksi.
 • Kaikki sidosryhmät ovat mukana prosessissa.

Suunnitelma

Lopputulos:

 • Selkeä, helposti ymmärrettävä, aikaan sidottu, realistinen, saavutettavissa oleva suunnitelma.

Sisältö:

 • Tavoitteet ja toimenpiteet
 • Toimenpiteiden aikataulu, vastaavat henkilöt, resurssit
 • Seurannan ja arvioinnin menetelmät.

Toteutus

Lopputulos:

 • Johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet muutokseen, toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti.
 • Tehokas muutosviestintä.

Juurruttaminen

Lopputulos:

 • Strategia on osa yrityksen arkea.
 • Strategiaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Toteutuksen hallinta ja seuranta

Lopputulos:

 • Toteutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Kokemuksia palveluistamme

”Nyt asioita tehdään harkitusti – mietitään ennen kuin tehdään. Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille. Koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä. Olemme ylpeitä akkoylaisuudesta, ja meistä jokainen ymmärtää, että teot ratkaisevat.”

Arto Koivumaa

Toimitusjohtaja
Akkoy Service Oy

”Johtamisen kehitysohjelmassa keskityttiin nimenomaan meidän yrityksemme tarpeisiin. Ohjelman kautta osaamisemme kasvoi merkittävästi ja toimintamme kehittyi. Olen erittäin tyytyväinen ohjelman tuloksiin ja siihen, mitä saimme yhdessä aikaan. Kehitystyön ansiosta olemme nyt hyvissä asemissa jatkaa eteenpäin kohti tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.”

Niko Harmanen

Toimitusjohtaja
Vastuuremontti Oy

”Kehitysohjelmassa kehitettiin selkeä ja käytännöllinen johtamisen malli, joka onnistui hyvin. Uusien toimintatapojen ansiosta henkilöstöjohtaminen, hallinto ja ongelmanratkaisu ovat nyt tehokkaampia. Saadut uudet tiedot, oivallukset ja työkalut ovat lisänneet uskoa johtamiseen ja koko organisaation kehittämiseen.”

Harri Paldanius

Pelastuspäällikkö
Lapin pelastuslaitos 

”Ninalla on pitkä kokemus, vahva kehitysosaaminen ja hyvät kommunikointitaidot. Hänellä on riittävästi auktoriteettia ja hän saa kaikki mukaan kehittämään. Hän laittaa itsensä täysillä likoon ja samalla saa kaikista ihmisistä parhaat puolet esiin, tuottaa ihmisille onnistumisen kokemuksia.”

Marno Miettinen

Toimitusjohtaja
Makrum Oy

”Uudistimme johtamistamme ja toimintamallejamme. Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saavuttaneet nykyistä tilannetta. Johtoryhmämme osoitti sinnikkyyttä ja vahvaa sitoutumista, ja haastavista olosuhteista huolimatta tehtyjen muutosten ansiosta onnistuimme. Tämä muutosohjelma on ollut meille merkittävä ja sen vaikutus näkyy toiminnassamme positiivisesti.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

”Tavoitteenamme oli syvällinen kehittämistyö, johon koko henkilöstömme osallistuu. Päätimme investoida pitkäjänteiseen kumppanuuteen kehittämisessä, mikä osoittautui tehokkaammaksi kuin yksittäiset satunnaiset koulutukset. Tämän kumppanuuden ansiosta saavutimme merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia organisaatiomme toiminnassa.”

Riitta Harmanen

Toimitusjohtaja
Eduro

Mikä on suurin haasteesi strategisen uudistumisen toteuttamisessa?