Räätälöityjä tekoäly-valmennuksia organisaatiosi tarpeisiin

Valmennuksemme kattavat tekoälyn hyödyntämisen johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja toiminnan kehittämisessä sekä asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämisessä. Jokainen valmennus on räätälöity vastaamaan organisaation tarpeita.

Tarjoamme kattavan valikoiman valmennuksia, jotka on suunniteltu auttamaan sinua ja tiimiäsi hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Valmennuksemme kattavat tekoälyn hyödyntäminen johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä, toiminnan kehittämisessä sekä asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämisessä. Jokainen valmennus räätälöidään vastaamaan juuri teidän organisaationne tarpeita.

Käytämme osallistavia ja innostavia yhteiskehittämisen mikrotyöpajoja, joiden avulla autamme teitä:

 • Ymmärtämään tekoälyn perusteet ja sen hyödyntämismahdollisuudet
 • Tunnistamaan tekoälyn tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet
 • Kehittämään oman organisaationne tekoälystrategian
 • Laatimaan suunnitelman tekoälyn käyttöönottoon
 • Valitsemaan oikeat työkalut ja teknologiat
 • Kouluttamaan henkilöstöä tekoälyn hyödyntämiseen
 • Seuraamaan ja mittaamaan tekoälyn vaikutuksia

Kohderyhmä: Johtajat, esihenkilöt ja johtoryhmän jäsenet.
Tavoitteet ja hyödyt: Parantaa johtamiskulttuuria, tehostaa päätöksentekoa, parantaa viestintää ja vapauttaa aikaa ja resursseja muihin tehtäviin.
Sisältö: Valmennus sisältää ennakkokyselyn, jonka avulla tunnistetaan osallistujien tarpeet ja räätälöidään valmennuksen sisältö. Valmennus sisältää osallistavia ja innostavia yhteiskehittämisen mikrotyöpajoja. Kaikki esimerkit ja harjoitukset räätälöidään osallistujien tarpeiden pohjalta etukäteen.

Esimerkkejä Tekoälyn hyödyntäminen johtamisessa:

 • Tekoälyn perusteet ja sovellukset: Miten tekoälyä voidaan hyödyntää parantamaan työn sujuvuutta ja johtamista.
 • Tekoäly johtamisen ja päätöksenteon tukena: Tekoälyn hyödyntäminen johtamiskulttuurin kehittämisessä, päätöksenteon tehostamisessa ja viestinnän parantamisessa.
 • Tekoäly ja palaverikäytäntöjen tehostaminen: Tekoälyn avulla tehokkaampia palaverikäytäntöjä, kokousten suunnittelua, aikataulutusta ja osallistujien sitouttamista.

Toteutusvaihtoehdot: Miniwebinaari, yrityskohtaiset valmennukset, henkilöstön kehittämispäivät, avoimet ryhmävalmennukset, johdon tai esihenkilön henkilökohtaiset valmennukset.

Ota yhteyttä, pyydä tarjous ja varaa online-tapaaminen!

”Koulutus keskittyi tekoälyn perusteisiin ja sovelluksiin, ja oli erittäin hyödyllinen. Se valaisi meille, kuinka tekoälyä voidaan käyttää parantamaan johtoryhmämme työn sujuvuutta ja johtamista.”

”Valmennus auttoi meitä ymmärtämään, kuinka tekoälyä voidaan käyttää päätöksentekoprosessin tehostamiseen. Taustatietojen antaminen ja kehotteiden suunnittelu vaativat syvällistä paneutumista.”

”Käytimme valmennuksen antia välittömästi kokousten suunnitteluun ja hallintaan. Kokousmuistiot ja kutsut ovat nyt järjestelmällisempiä ja ajan tasalla.”

”Kokouskäytäntömme ovat tehostuneet ja säästäneet aikaa. Toki siihen tarvittiin muutakin kuin tekoälyä.”

“Opin selkeyttämään monimutkaista tietoa ja kiteyttämään sen ymmärrettävään muotoon. Työntekijät ovat kiitollisia! Sen myötä viestintäni on parantunut, väärinymmärryksiä on ollut vähemmän.”

Kohderyhmä: Kaikki työntekijät.
Tavoitteet ja hyödyt: Sitoutuneempi ja motivoituneempi henkilöstö, parempi oppiminen ja tiedon jakaminen, tehokkaampi yhteistyö ja kommunikaatio, innovaatioiden ja uusien ideoiden syntyminen.
Sisältö: Valmennus sisältää yhdessä suunnittelun, ennakkokyselyn, jonka avulla tunnistetaan osallistujien tarpeet ja räätälöidään valmennuksen sisältö. Valmennus sisältää osallistavia ja innostavia yhteiskehittämisen mikrotyöpajoja. Kaikki esimerkit ja harjoitukset räätälöidään osallistujien tarpeiden pohjalta etukäteen.

Esimerkkejä: Tekoälyn hyödyntäminen henkilöstön kehittämisessä:

 • Tekoäly ja sisäinen viestintä: Sisäisen viestinnän parantaminen, tehokkaat viestintästrategiat, työntekijöiden sitouttaminen, perehdyttäminen ja yhteisöllisyyden edistäminen.
 • Tekoäly henkilöstön kehittämisessä: Tekoälyn hyödyntäminen työntekijöiden sitoutumisen, oppimisen ja yhteistyön parantamiseen.

Toteutusvaihtoehdot: Miniwebinaari, yrityskohtaiset valmennukset, henkilöstön kehittämispäivät, avoimet ryhmävalmennukset, johdon tai esihenkilön henkilökohtaiset valmennukset.

Ota yhteyttä, pyydä tarjous ja varaa online-tapaaminen!

“Lyhyessä ajassa sain paljon tietoa tekoälystä ja sen käytöstä. Kaikki oli suunniteltu juuri meidän työtämme ajatellen, ei vain yleistä puhetta.”

“Käytännön harjoitukset toivat asian lähemmäksi ja madalsivat kynnystä ottaa tekoäly osaksi omaa työtäni.”

“Tekoäly on ollut erinomainen työkaveri sisäisessä viestinnässä. Se on parantanut ja tehostanut viestintääni merkittävästi.”

“Virtuaaliassistentti on tehokas työkalu perehdytykseen. Se antaa uusille työntekijöille kattavan ja yhdenmukaisen kuvan yrityksestämme. Sen avulla perehdytys on nopeampaa ja helpompaa.”

“Tekoälyn avulla opin luomaan viestinnän mallipohjia eri kanaviin ja tilanteisiin. Se paransi viestintäni yhtenäisyyttä ja tehokkuutta.”

“Tämä oli paras koulutuspäivä ikinä!”

“Valmennus on auttanut minua kehittämään uusia lähestymistapoja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen.”

Kohderyhmä: Kaikki organisaation jäsenet.
Tavoitteet ja hyödyt: Tehokkaammat ja sujuvammat prosessit, parantunut asiakastyytyväisyys ja kilpailukyky, kustannussäästöjä ja resurssien tehokkaampaa käyttöä, innovaatioiden ja uusien ratkaisujen syntyminen.
Sisältö: Valmennus sisältää ennakkokyselyn, jonka avulla tunnistetaan osallistujien tarpeet ja räätälöidään valmennuksen sisältö. Valmennus sisältää osallistavia ja innostavia yhteiskehittämisen mikrotyöpajoja. Kaikki esimerkit ja harjoitukset räätälöidään osallistujien tarpeiden pohjalta etukäteen.

Esimerkkejä: Tekoälyn hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

 • Tekoäly ja Lean-ajattelun yhdistäminen toiminnan kehittämisessä: Tekoälyn ja Lean-ajattelun synergia prosessien kehittämisessä, ongelmienratkaisussa ja tehokkuuden parantamisessa.
 • Tekoäly toiminnan kehittämisessä: Tekoälyn hyödyntäminen prosessien optimoinnissa, tehokkuuden parantamisessa ja asiakastyytyväisyyden lisäämisessä.
 • Tekoäly asiakashankinnassa ja myynnin prosessien kehittämisessä: Tekoälyn avulla tehokkaampaa asiakashankintaa ja myyntiprosesseja.

Toteutusvaihtoehdot: Miniwebinaari, yrityskohtaiset valmennukset, henkilöstön kehittämispäivät, avoimet ryhmävalmennukset, johdon tai esihenkilön henkilökohtaiset valmennukset.

Ota yhteyttä, pyydä tarjous ja varaa online-tapaaminen!

“Olen oppinut hyödyntämään tekoälyä työkuormani vähentämiseen asiakastyössä. Nyt pystyn keskittymään paremmin asiakkaiden tarpeisiin.”

”Tekoäly on auttanut meitä luomaan selkeitä ja helposti ymmärrettäviä työpohjia ja ohjeita.”

”Olemme nyt voineet standardoida työtapojamme tekoälyn avulla.”

“Tekoäly on ollut suuri apu raporttien, suunnitelmien ja oppaiden laatimisessa. Dokumentaation laatu ja tehokkuus on parantunut sen avulla.”

”Hyödynnämme tekoälyä apurina tunnistamaan pullonkauloja ja löytämään niihin tehokkaampia tapoja toimia.”

“Tekoälyn avulla olen oppinut jäsentämään ja priorisoimaan työtehtäviäni. Nyt pystyn keskittymään tärkeimpiin tehtäviin enkä enää ahdistu tekemättömien töiden listoista.”

”Olen oppinut jäsentämään ja luokittelemaan tehtäviä valitsemieni kriteerien ja yrityksen strategisten tavoitteiden pohjalta. Tekoälyn avulla olen tullut järjestelmällisemmäksi ja tehokkaammaksi.”

”Oli hienoa oppia tekoälystä ja sen hyödyntämisestä käytännön harjoittelun avulla.”

Kohderyhmä: Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaiset, markkinointipäälliköt.
Tavoitteet ja hyödyt: Parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -sitoutumista, vahvistaa asiakaskeskeistä toimintakulttuuria, tehostaa myyntiä ja markkinointia tekoälyn avulla.
Sisältö: Valmennus sisältää ennakkokyselyn, jonka avulla tunnistetaan osallistujien tarpeet ja räätälöidään valmennuksen sisältö. Valmennus sisältää osallistavia ja innostavia yhteiskehittämisen mikrotyöpajoja. Kaikki esimerkit ja harjoitukset räätälöidään osallistujien tarpeiden pohjalta etukäteen.

Esimerkkejä: Tekoälyn hyödyntäminen asiakaskokemuksen ja palvelujen kehittämisessä:

 • Tekoäly uusien palvelukonseptien ideoinnissa ja kehittämisessä: Tekoälyn hyödyntäminen uusien ja innovatiivisten palvelukonseptien luomisessa.
 • Tekoäly nykyisten palvelujen kehittämisessä: Tekoälyn avulla asiakasprofilointia, asiakashyötyjen maksimointia ja palveluprosessien tehostamista.
 • Tekoäly asiakaskokemuksen ja asiakasviestinnän kehittämisessä: Tekoälyn avulla parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa asiakasviestintää.
 • Tekoäly markkinoinnissa: Markkinointiviestinnän tehostaminen tekoälyn avulla.
 • Tekoäly sisällönsuunnittelussa ja tuotannossa: Tekoälyn hyödyntäminen laadukkaan ja tehokkaan sisällön luomisessa.
 • Tekoäly ja yritysvastuullisuuden kehittäminen: Tekoälyn hyödyntäminen kestävämmän ja vastuullisemman liiketoiminnan luomisessa.

Toteutusvaihtoehdot: Miniwebinaari, yrityskohtaiset valmennukset, henkilöstön kehittämispäivät, avoimet ryhmävalmennukset, johdon tai esihenkilön henkilökohtaiset valmennukset.

Ota yhteyttä, pyydä tarjous ja varaa online-tapaaminen!

“Opin luomaan hyödyllisiä kysymyspatteristoja. Niiden käyttö on parantanut asiakastilanteita ja auttanut minua ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin. Samalla valmistautumiseen käytettävä aika on lyhentynyt, mutta laatu on parantunut.”

“Valmennuksen avulla opitut taidot ovat auttaneet meitä parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja palvelun kokonaislaatua.”

“Tekoäly on ollut oiva apuri myös uusasiakashankinnassa ja myynnin kehittämisessä.”

“Nyt täytyy hehkuttaa! Moni kesken tai tekemättä jäänyt asia on edennyt tekoälyn avulla. Opin hyödyntämään sitä palvelujen tuotteistamisessa, luomaan ja ymmärtämään asiakasprofiileja ja kehittämään palveluita.”

“Tekoäly on ollut hyödyksi selkeyttäessäni kohderyhmiä, auttanut ymmärtämään ja kiteyttämään asiakashyötyjä, laatimaan palvelukuvauksia ja konseptoimaan palveluita. Se on kuin hyvä työkaveri. Ihan parasta!”

“Oli elintärkeää oppia hyödyntämään tekoälyä sisältöstrategian luomisessa, suunnittelemaan, ideoimaan ja tiivistämään sisältöä. Muuten se jäisi tekemättä kokonaan.”

”Oli erittäin hyödyllistä oppia generoimaan erilaisia näkökulmia – opin asettumaan toisten saappaisiin. Se oivallutti, paransi omaa ajattelua ja auttoi näkemään asiat uusista näkökulmista.”

“Valmennus avasi silmäni tekoälyn mahdollisuuksille viestinnän ja markkinoinnin tehostamisessa. Sain paljon uusia ideoita ja työkaluja, joita voin hyödyntää työssäni.”

Tarjoamme ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka yhdistää syvällisen osaamisen prosesseista ja johtamisesta, jatkuvan parantamisen lähestymistavan sekä käytännönläheiset ja tulokselliset kehittämismenetelmät. Emme ainoastaan opeta tekoälyn käyttöä, vaan tuemme asiakkaitamme juurruttamaan tekoälyn syvällisesti osaksi päivittäisiä toimintaprosesseja. Näin vahvistetaan organisaation kykyä uudistua ja kasvaa kestävästi.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa:

 • Yhdistää terveen työkulttuurin, modernin johtamisen, asiakaskeskeisyyden ja jatkuvan parantamisen.
 • Ei pelkkää tekoälyä, vaan myös ihmiset ja prosessit huomioidaan.

Käytännönläheisyys:

 • Konkreettisia työkaluja ja menetelmiä tekoälyn käyttöönottoon.
 • Todellisia hyötyjä, kuten parempi asiakaskokemus, motivoituneempi henkilöstö, säästöt kustannuksissa ja tehokkaampi toiminta.

Laaja menetelmäosaaminen ja ajantasainen tieto:

 • Jatkuvasti päivittyvä asiantuntemus takaa parhaat tulokset.
 • Vahva kokemus uusien työkalujen ja ajattelutapojen juurruttamisesta.
 • Olemme kokeneita uudistamisen ja muutoksen johtamisessa sekä kehittämismenetelmien juurruttamisessa päivittäiseen työhön.

Syvällinen ymmärrys asiakkaan tarpeista:

 • Räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat yrityksen tarpeisiin.
 • Pyrkimys syvälliseen ymmärrykseen asiakkaan tarpeista ohjaa kaikkea toimintaamme.
 • Suunnittelemme ja toteutamme juuri oikeanlaisia ratkaisuja kullekin asiakkaalle.
 • Vankka kokemus johtamisen, toimintamallien ja prosessien kehittämisestä yrityksissä ja julkishallinnossa

Sitoutuminen ja oppiminen:

 • Tarjoamme enemmän kuin vain työkaluja; autamme organisaatioita ymmärtämään ja hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia työn, hyvinvoinnin ja asiakassuhteiden kehittämisessä.

Valmennukset voidaan toteuttaa joko läsnä tai online. Huomioithan, että nämä ovat vain esimerkkejä ja räätälöimme valmennukset tarpeidesi mukaan. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai keskustellaksesi tarpeistasi tarkemmin.

Yrityskohtainen räätälöity valmennus:
0,5 päivää alkaen 1900€
Koko päivä alkaen 2490€
3 x 0,5 päivän sarja alkaen 5500€
Hintaan lisätään mahdolliset matka-, majoitus- ja materiaalikulut.

Räätälöidyt henkilöstön kehittämispäivät:
0,5 päivää alkaen 2490€
Koko päivä alkaen 2900€
3 x 0,5 päivän valmennussarja alkaen 5500€
Hintaan lisätään mahdolliset matka-, majoitus- ja materiaalikulut.

Johdon tai esihenkilön henkilökohtaiset valmennukset:
480€/tunti tai valmennussarja sopimuksen mukaan.

Yritysryhmävalmennukset:
0,5 päivää alkaen 2490€
Koko päivä alkaen 2900€
3 x 0,5 päivän sarja alkaen 5500€
Hintaan lisätään mahdolliset matka-, majoitus- ja materiaalikulut.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767