Lapin pelastuslaitos uusi johtamisen

Kesto: 1 vuosi

Lapin Pelastuslaitos onnistui uudistamaan työtapojaan vastatakseen vähäisiin resursseihin, monimutkaisiin työtehtäviin ja johtamisen haasteisiin. Tämän muutoksen myötä työntekijöiden tyytyväisyys ja tehokkuus parantuivat, mikä näkyi myös palvelun laadun kohenemisessa. Tämä kehitysprosessi osoitti, kuinka olennaista on henkilöstön ja johdon yhteistyö organisaation kehittämisessä.

Projektissa saavutetut hyödyt

Johtaminen tehostui: merkittävä ajan ja resurssien säästö.

Selkeämpi ja nopeampi päätöksenteko.

Johdon sitoutuminen, parempi työilmapiiri ja työhyvinvointi.

Selkeästi määritellyt ja tehokkaat johtamisprosessit.

Asiakas:

Lapin pelastuslaitoksen logo

Lapin Pelastuslaitos, tunnustettu turvallisuuden takaaja Lapissa, tarjoaa kriittisiä pelastuspalveluja vaihtelevissa pohjoisen olosuhteissa. Heidän toimintansa ydin on ihmishenkien pelastaminen ja turvallisuuden varmistaminen, vaativissa sääolosuhteissa ja laajalla maantieteellisellä alueella.

Tarpeen kuvaus:

Lapin Pelastuslaitos kamppaili resurssien riittämättömyyden, kasvaneiden ja monimutkaistuneiden työtehtävien sekä tehokkaan johtamisen haasteiden kanssa. Johtamisen haasteet johtivat tarpeeseen kehittää toimintamalleja ja johtamisrakenteita.

Tavoitteena oli luoda tehokkaampi ja yhtenäisempi toimintamalli, joka vastaisi kasvaviin vaatimuksiin ja parantaisi samaan aikaan sekä henkilöstön että asiakkaiden kokemusta ja edistää työn sujuvuutta ja työhyvinvointia.

Lean-asiantuntija Nina Lappalainen Proinnosta johti uudistuksen käynnistämistä, jossa keskityttiin seuraaviin askeleisiin:

Ratkaisu: 

Lähtötilanteen kartoitus ja yhteisen näkemyksen muodostaminen:

 • Suoritettiin syvähaastatteluita henkilöstön ja johdon kanssa, joiden pohjalta luotiin kattava yhteenveto nykytilasta.
 • Järjestettiin työpajoja, joissa käsiteltiin haastatteluiden tuloksia ja muodostettiin yhteinen näkemys tulevista toimista.

Uuden johtamismallin kehittäminen:

 • Luotiin uusi johtamisjärjestelmä, sen yhteydessä määriteltiin johtamisen foorumit, tehokkaammat palaverikäytännöt ja konkreettiset työkalut päätöksentekoon.
 • Päivitettiin johtamisen arvot ja periaatteet, jotka tukivat selkeää ja johdonmukaista päätöksentekoa sekä työskentelytapoja.

Johtoryhmän valmennus Lean-periaatteisiin:

 • Järjestettiin koulutussessioita, joissa keskityttiin jatkuvaan parantamiseen, työtä hankaloittavien tekijöiden tunnistamiseen ja poistamiseen.
 • Keskityttiin erityisesti prosessien tehostamiseen, poistamalla keskeytykset, päällekkäisyydet ja muut tehottomuudet.

Prosessien analysointi ja kehittäminen:

 • Tunnistettiin ja analysoitiin kriittisiä työprosesseja, jotka kaipasivat tehostamista.
 • Sovellettiin Lean-työkaluja prosessien parantamiseen ja virtaviivaistamiseen.

Henkilöstön aktiivinen osallistaminen:

 • Käynnistettiin henkilöstön osallistuminen muutosprosessiin, antamalla heille mahdollisuuden ehdottaa parannuksia ja osallistua niiden toteutukseen.

Tulokset: 

Johtamisen kehittyminen:

 • Johtoryhmän päätöksenteko ja strateginen suunnittelu tehostuivat, mikä näkyi selkeämpinä suuntaviivoina ja nopeampana toimeenpanona.

Työtehokkuuden kasvu:

 • Parannettiin resurssienhallintaa ja työtehtävien suorittamista, vähentämällä turhaa työtä ja päällekkäisyyksiä.
 • Kommunikaatiokanavat ja vastuualueet selkeytyivät, mikä edesauttoi parempaa työyhteisön dynamiikkaa ja yhteistyötä.

Työhyvinvoinnin parannus:

 • Työntekijöiden osallistuminen muutokseen lisäsi heidän sitoutumistaan ja motivaatiotaan, mikä näkyi selvänä kasvuna työtyytyväisyydessä.
 • Tasapainoisempi työkuormitus ja tehokkaammat työprosessit vähensivät työstressiä ja paransivat työhyvinvointia.

Työntekijöiden sitoutuminen:

 • Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen ja heidän ehdotustensa huomioiminen johti tehokkaampiin työprosesseihin ja korkeampaan työtyytyväisyyteen.

Lean-muutos on ollut meille pelastuslaitoksella todellinen silmienavaaja. Olemme oppineet näkemään toimintamme uudessa valossa ja parantaneet huomattavasti palvelumme laatua, toteaa Martti Soudunsaari, pelastusjohtaja.

Yhteenveto

Lapin Pelastuslaitoksen kokema muutos on hyvä esimerkki siitä, kuinka Lean-ajattelun soveltaminen voi mullistaa perinteisiä toimintamalleja, tuoden samalla lisäarvoa niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin. Uudistus on vahvistanut laitoksen kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin ja parantanut sen kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Ulkopuolinen asiantuntijuus nopeutti ja tehosti muutosprosessia käynnistysvaiheessa sekä auttoi korjaamaan historian ja työarjen kuormitusta uudistumisen tieltä. Työsarkaa edelleen riittää vuosiksi eteenpäin.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767

Kokemuksia palveluistamme

”INNOLEAN® -kehitysohjelma osoitti, että laajamittainen uudistus vaatii monipuolista osaamista. Valmennus korosti kokonaisuuden ymmärtämisen, prosessien hallinnan ja ihmisten johtamisen tärkeyttä. Valmennuksessa oli keskeistä myös kyky saada ihmiset työskentelemään yhdessä yhteisen tavoitteen eteen. Suosittelen tätä ohjelmaa lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan. Haluan myös kiittää Ninaa erinomaisesti toteutetusta prosessista.”

Martti Soudunsaari

Pelastusjohtaja
Lapin Pelastuslaitos

”Kehitysohjelmassa kehitettiin selkeä ja käytännöllinen johtamisen malli, joka onnistui hyvin. Uusien toimintatapojen ansiosta henkilöstöjohtaminen, hallinto ja ongelmanratkaisu ovat nyt tehokkaampia. Saadut uudet tiedot, oivallukset ja työkalut ovat lisänneet uskoa johtamiseen ja koko organisaation kehittämiseen.”

Harri Paldanius

Pelastuspäällikkö
Lapin pelastuslaitos