Polttopisteessä metallialan haasteet

Kainuuta vaivaava metallialan työvoimapula ja yritysten haasteet saivat ELY-keskuksen ja TE-toimiston pureutumaan tehokkaasti alan ongelmiin ja etsimään uusia avauksia vastata yritysten tarpeisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tilanteen parantamiseksi kerättiin voimat ja osaajat yhteen ja järjestettiin osallistava kehittämistilaisuus (markkinavuoropuhelu) uusien näkymien avaamiseksi ja tulevaisuuden uskon luomiseksi.

TAUSTA

Valtava työvoimapula vaivaa metallialaa – muutamassa vuodessa alalle tarvitaan 53 000 uutta työntekijää, jotka hallitsevat uutta teknologiaa. Suurin osa metallialan yrityksistä on kasvun vaiheessa, ja kamppailevat samaan aikaan jo vuosia jatkunutta osaajapulaa vastaan, jonka juuret johtavat metallialan heikkoon maineeseen.

Näihin ongelmiin ei saada vanhoilla keinoilla uusia tuloksia aikaan. Haimme vuoropuhelulla tuuletusta ja uusia keinoja ongelmien yhdessä ratkaisemiseksi.

Kainuun alueella on kehitetty yhteistyötä jo vuosien ajan, ja sen teemoilta on brändätty METAL CREW -tuoteperhe. Tavoitteena on saada osaajia paikallisiin teknologia-alan yrityksiin sekä opiskelijoita koulutuksiin. Tulevaisuuden tarpeisiin tarvitaan lisää yhdessä tekemistä, jotta yritysten työvoimatarpeeseen voidaan vastata ja varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky.

ELY-keskus ja TE-toimisto halusivat saada tietää, mitä tarpeita yrityksillä on rekrytointiosaamisen parantamiseksi ja millaisilla keinoilla TE-toimisto ja ELY-keskus sekä alueen oppilaitokset voivat parhaiten vastata alueen metallialan yrityksien osaajapulaan ja osaamisvajeeseen. Heillä on tarve kehittää uusia parempia tapoja, ja erityisesti aitoa yhteistyötä.

MITEN

Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE-toimisto hankkivat asiantuntijapalvelun asiakaslähtöisesti toteutettavan markkinavuoropuhelutilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja kokeiluun. Toteutuksesta saatavan asiakastiedon, kokemuksien ja oppien pohjalta on tarkoitus kehittää mallia vuoropuheluun ja koulutustarjonnan kehittämiseen yhdessä yrittäjien, oppilaitosten, yrityskehittäjien, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tilaisuuden yhteistyökumppanina oli myös Kainuun ammattioppilaitos KAO.

Asiantuntijaksi valittiin Proinno Design Oy:n Nina Lappalainen, joka auttaisi osaajapulan ja työnantajavetovoimaan liittyvien juurisyiden tunnistamisessa ja ratkaisujen kehittämisessä yhdessä.

TOTEUTUS

Kokeilun toteutus tehtiin kuudessa eri vaiheessa.

 Lähtötilanteen määrittely

Luotiin kokonaiskäsitys perehtymällä taustoihin, tutkimuksiin ja muuhun alan materiaaliin sekä alueen elinkeinorakenteeseen. Samalla tutkittiin alan toimijoita, niiden heikkouksia ja vahvuuksia.

 Tilaisuuden suunnittelu

Tilaisuus suunniteltiin yhdessä Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun TE-toimiston ja Kainuun ammattioppilaitoksen edustajista koostetun ohjausryhmän kanssa, sovittiin yhteistyön periaatteista sekä tilaisuuden järjestelyjen rooleista ja vastuista.

Tilaisuuden järjestäjä vastasi kutsuttavien yrityksien, yrityskehittäjien ja oppilaitosten yhteystiedoista sekä antoi viestinnän ja ohjausryhmän tuen toteutuksen eri vaiheissa. Yhtenä tavoitteena oli päästä irti tilaisuuksia järjestävien tahojen organisaatiolähtöisyydestä aitoon asiakaslähtöisyyteen. Se ei aina ole helppoa.

 Viestinnän suunnittelu

Valittiin markkinointiviestinnän toimenpiteet ja potentiaaliset yritykset Kainuun alueelta. Siihen kuului henkilökohtainen yhteydenotto puhelimitse, sähköinen ilmoittautuminen, viestinnän sisältöjen suunnittelu, markkinointiviestintä eri kanavissa, uutiskirje, sähköpostiviestintä, Facebook, Twitter, LinkedIn, ja Instagram. Yhteistyö Kainuun TE-toimiston viestinnän kanssa sujui hienosti ja joustavasti, myös virka-ajan jälkeen.

Järjestäjien valmius ajattelun muutokseen ja asiakaslähtöisyyteen osoitettiin jo tässä vaiheessa tekemällä muutos tilaisuuden ajankohtaan paremmin yrittäjille sopivaksi, yrittäjiltä saadun palautteen pohjalta. Tilaisuuden ajankohdan siirtäminen alkuperäisestä uuteen meni joustavasti.

 Tilaisuuden valmistelu

Tilaisuuteen valmisteltiin lähdeaineistojen pohjalta herättelevä alustus, jonka tarkoituksena oli virittää osallistujat työpajatyöskentelyä varten luovaan ja kriittiseen ajatteluun. Alustuksen teemat olivat nykyiset ja tulevat osaajatarpeet, rekrytointi, koulutus, yhteistyö, alan maine ja työnantajavetovoima.

 Vuorovaikutteinen kehittämistilaisuus

Tilaisuuden alussa Nina Lappalainen herätteli ajattelua käsiteltävistä teemoista.

Nykyiset ja tulevat osaamistarpeet: Miksi osaajapula ei ratkea vain kouluttamalla lisää, vaan tarvitaan jatkuvaa oppimista yrityksissä?

Koulutus: Miten metallialan osaajia tulisi kouluttaa? Minkälainen koulutus, tuki ja yhteistyö parantaa yrityksesi osaamisen kehittymistä? Tuloksien saaminen edellyttää systemaattista yhteistyötä yrityksien ja oppilaitoksien kanssa kumppaneina. Miten yhteisestä vuoropuhelusta tehdään houkuttelevaa, tehokasta ja hyödyllistä?

Rekrytointi: Mitä konkreettisia keinoja on olemassa rekrytointihaasteiden ratkaisemiseksi? Miten hoidetaan varhainen rekrytointi, verkostoyhteistyö, yrityskulttuuri, rekrytointiprosessi, viestintä, osaaminen?

Houkutteleva ala ja työnantajamaine: Työnantajamaineen parantaminen on pitkäjänteistä työtä ja tuo kestävää kilpailukykyä. Minkälaiset tarinat ja kokemukset luovat tällä hetkellä mielikuvaa alasta ja työtehtävistä - todellisuuden tarinat ja kokemukset maineen rakentajina?

Vuorovaikutteinen työskentely

Osallistujat saivat äänensä kuuluviin vuorovaikutteisessa työskentelyosuudessa, jossa aluksi rouhittiin strukturoidulla menetelmällä eri tahojen haasteita. Sen jälkeen ryhmät laittoivat ne tärkeysjärjestykseen ja valitsivat kolme tärkeintä teemaa. Näistä valittiin vielä ryhmälle kaikkein tärkein teema, jota lähdettiin ratkomaan yhdessä.

Toisessa vaiheessa ryhmä työskenteli valitun teeman ratkaisemiseksi ryhmän myllärin johdolla fasilitaattorin ohjauksessa. Työskentelyssä hyödynnettiin tehokkaita menetelmiä ideointiin, priorisointiin, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.

TULOKSET

Lopputuloksena syntyi tunnistettuja paikallisia koulutus- ja osaamistarpeita ja niihin ratkaisuvaihtoehtoja sekä aiemmin toimineen metallialan kehittämisverkoston herättäminen henkiin yrittäjien tarpeisiin. Nyt yritysvetoisesti, kevyellä rakenteella, sovitulla aikataululla ja vastuuhenkilöillä.
 • Tavoitteena on vakioitu työskentelymalli metallialan-verkoston toimintaan yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi.
 • Sovittiin, miten edetään yhteismarkkinoinnin käynnistämiseksi.
 • Tilaisuudessa syntyi eri osallistujien tarpeista nousevia yhteistyökuvioita ja aihioita niihin jatkokehitettäväksi.
 • Löydettiin uusien ratkaisujen ennakkoluulotonta kokeiluhalukkuutta.
 • Sitouduttiin jakamaan hyvää viestiä tai kokemusta metallialasta päivittäin omassa arjessa ja verkostoissa.

Työskentely ylitti odotukset, ja kaikki kertoivat olevansa kiinnostuneita yhteistyöhön jatkossakin, kun nyt sovittuja asioita viedään käytäntöön.

Tilaisuuteen osallistui enemmän väkeä kuin oli ilmoittautunut. Tilaisuuden tavoitteet saavutettiin, osallistujat pitivät työskentelytapaa antoisana, monipuolisena ja tehokkaana. Tilaisuuteen ja fasilitointiin oltiin tyytyväisiä.

 PALAUTE

Tilaisuuden jälkeen Lappalainen koosti työskentelystä ja havainnoista koosteen ohjausryhmän palautekeskustelua varten.

Ohjausryhmä oli tyytyväinen toteutukseen, joka on hyvä jatko paikallisen luottamuksen rakentamiseen. Jatkossa tarvitaan sekä tällaista työpajatyyppistä työskentelyä että avoimia keskustelutilaisuuksia eri toimijoiden kesken.

Fasilitaattorille on hienoa oppia ymmärtämään syvemmin jonkin tietyn alan ja alueen haasteita, yhteen sovittaa erilaisten toimijoiden näkemyksistä yhteinen näkemys sekä ohjata energia ongelmissa vellomisesta yhteistyön ja mahdollisuuksien näkemiseen. 

Vaikeisiin ja kompleksisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja, mutta yhdessä eteenpäin vieviä askeleita löytyy aina. Siitä tämä tilaisuus ja yhteistyö oli erinomainen osoitus. Yhteistyö Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun TE-toimiston kanssa sujuu, sillä he luottavat kumppaniinsa ja arvostavat tehtyä työtä.

Asiakaskokemuksia tilaisuudesta

Asko Saastamoinen Škoda Transtechilta kertoo kokemuksista Polttopisteessä metallialan haasteet -tilaisuudesta.


Lisää osallistujien palautteita:
 • Työskentelytapa antoisa, monipuolinen ja hyvät tulokset lyhyessä ajassa!
 • Hyvä tapa asioiden käsittelylle. Kiitos.
 • Toiminnalliset pajat tuottavat tulosta. ERINOMAISTA.
 • Hyvää keskustelua ja tehokasta toimintaa.
 • Tilaisuus ja työpaja onnistui loistavasti > startti uuteen nousuun!
 • Hyviä ideoita, nopeaa analysointia. Hyvä, että konkreettisia päätöksiä.
 • Yllättävän hyvin ideoita lyhyessä ajassa. Konkreettista. Tehokas ajankäyttö.
 • Sopivan nopeatempoinen.
 • Hyvää useiden eri toimijoiden kokoontuminen yhdessä pohtimaan ratkaisuja.
 • Aikaan nähden saatiin hyvin asioita tuotua esille.
 • Hyvä tilaisuus. Ideoita tuli paljon ja monesta näkökulmasta.
 • Tehokas kolmituntinen. Yllättävän paljon saatiin aikaan. Myös osallistujien määrä yllätti positiivisesti.
***
Nina Lappalainen on aiemminkin toteuttanut Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun TE-toimiston kanssa yhteiskehittämisen tilaisuuksia työnhakijoiden ja yrittäjien asiakasymmärryksen syventämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.

Kiinnostuitko selvittämään alasi haasteita? Ota yhteyttä, ratkotaan yhdessä ongelmia, pureudutaan syvälle ytimeen ja löydetään ratkaisuja yhdessä. 


Nina Lappalainen 
 p. 0400 308 767, nina.lappalainen@proinno.fi


Avainsanat markkinavuoropuhelu, asiakaslähtöisyys, palvelukehitys, ongelmanratkaisu, vuorovaikutteinen työpaja, osallistava työpaja, yhteiskehittäminen, fasilitointi, kokeilu, käytänteet, toimintamalli, asiakaskokemus, kehittäminen, palvelumuotoilu