Työn kehittäminen yhdessä on parasta työhyvinvointia

Yhdessä kehitetty työ on merkityksellisempää, tuottavampaa ja tehokkaampaa. Työntekijät kokevat olevansa osallisia ja arvostettuja, kun he voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Tämä vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin, tuottavuuteen ja tehokkuuteen.

Yhteisen työn kehittämisen merkitys työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle on merkittävä. Tässä blogissa käsittelemme, miten yhteistyön ja yhdessä kehittämisen prosessit voivat muodostaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden moottorin. Sukellamme siihen, miten yhteistyö ja yhdessä kehittäminen luo merkityksellisempää ja parempaa työelämää kaikille. Se ei ainoastaan tehosta toimintaa, vaan on myös paras keino parantaa työhyvinvointia.

1. Työhyvinvoinnin uusi aalto: yhteisöllisyys ja osallistuminen

 • Perinteisen työhyvinvoinnin yksilökeskeisyyden sijaan moderni lähestymistapa painottaa yhteisöllisyyttä ja osallistumista. Kun työntekijät osallistuvat työnsä kehittämiseen, he kokevat työnsä merkityksellisemmäksi ja sitoutuvat syvemmin tehtäviinsä.

2. Yhdessä kehittäminen: ei vain ideoiden vaihtoa, vaan yhteistä oppimista

 • Yhdessä kehittäminen luo alustan yhteiselle oppimiselle ja innovaatiotoiminnalle. Se rohkaisee työntekijöitä tuomaan esiin erilaisia näkökulmia ja taitoja, joka johtaa luoviin ja uusiin ratkaisuihin. Tämä on tärkeä osa organisaation sisäistä innovaatiotoimintaa.

3. Konkreettiset tavat edistää yhteistä työn kehittämistä

 • Yhteisen kehittämisen edistäminen edellyttää organisaatioissa avoimen kulttuurin luomista, jossa ideoiden vaihto ja palautteenanto ovat systemaattista ja arkipäivää. Toteutustapoja voi olla esimerkiksi säännölliset kehityspalaverit, työpajat ja tiimityöprojektit. Lisäksi on tärkeää käyttää hyväksi virtuaalisia työtiloja ja yhteistyöalustoja, jotka tukevat joustavaa yhteistyötä.

4. Työn tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen

 • Yhteistyössä kehitetyt työskentelytavat ja -prosessit ovat usein tehokkaampia ja kohdennetumpia. Itse kehitettyihin työskentelytapoihin myös sitoudutaan syvemmin.

5. Työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen

 • Osallistumalla yhteiseen kehittämistyöhön työntekijät oppivat uusia taitoja ja jakavat omaa osaamista toisiltaan. Sen avulla edistetään jatkuvaa ammatillista kehitystä ja pidetään työntekijät ajan tasalla alan muutoksista.

6. Työilmapiirin paraneminen

Yhteinen työn kehittäminen vaikuttaa välittömästi vuorovaikutukseen ja yhteistyön laatuun. Systemaattisen tekemisen myötä ilmapiiri ja yhteishenki paranee merkittävästi. Se on perusta onnelliselle ja tuottavalle työyhteisölle.

7. Motivaation ja sitoutumisen paraneminen

Kun työntekijät tuntevat itsensä kuulluiksi ja arvostetuiksi, se lisää heidän motivaatiota ja sitoutumista. Yhdessä kehittäminen edistää positiivista työkulttuuria, jossa työntekijät tuntevat yhteenkuuluvuutta ja ylpeyttä saavutuksistaan.


Esimerkkejä pk-yrityksistä

1: Uusien työprosessien kehittäminen

Lähtötilanne:
Yrityksessä havaittiin, että työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen olivat laskussa. Johdon ja työntekijöiden välillä oli kommunikaatiokuilu, ja prosessit koettiin epäselviksi ja vanhentuneiksi.

Toimenpiteet:
Järjestettiin kehitystyöpajoja, joissa sekä johto että työntekijät ideoivat ja kehittivät yhdessä uusia, tehokkaampia työprosesseja. Otettiin käyttöön säännölliset kehitystyöpajat, joissa työntekijöiden mielipiteet ja ehdotukset otettiin aktiivisesti huomioon.

Vaikutukset:

 • Työntekijät: Työtyytyväisyys parani merkittävästi, joka näkyi 0.9 yksikön kasvuna tyytyväisyysmittauksissa. He kokivat, että heidän työtä ja osaamsita arvostetaan ja, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Motivaatio ja työn laatu paranivat.
 • Esihenkilöt: Työntekijöiden antama palaute ja osallistuminen paransivat päätöksentekoprosesseja: päätöksenteko nopeutui ja päätökset olivat laadukkaampia.
 • Työnantaja: Työntekijöiden sitoutuminen kasvoi, josta seurasi parempi tuottavuus ja sisäinen innovaatiotoiminta.
 • Asiakkaat: Hyötyivät tehokkaammista ja sujuvammista prosesseista – palvelun laatu parantui.

2: Parantunut yhteistyö työntekijöiden ja johdon välillä

Lähtötilanne:
Työntekijöiden ja johdon välisessä kommunikaatiossa oli ongelmia ja katkoksia, joka vaikutti työilmapiiriin ja yhteistyöhön negatiivisesti.

Toimenpiteet:
Aloitettiin säännölliset ja ohjatut yhteiset palaverit, joissa työntekijät ja esihenkilöt kaikilta tasoilta pääsivät keskustelemaan avoimesti. Niissä johto ja työntekijät jakoivat tietoa, osaamista ja tilannekokemuksia. Näin muodostettiin yhteisen ymmärryksen rakentumisen prosessi.

Vaikutukset:

 • Työntekijät: Työyhteisön ilmapiiri parani huomattavasti.
 • Esihenkilöt: Avoin kommunikaatio ja yhteistyö paransivat päätöksentekoa ja vähensivät väärinkäsityksiä.
 • Työnantaja: Työntekijöiden tyytyväisyys ja tuottavuus kasvoi.
 • Asiakkaat: Hyötyivät paremmasta palvelusta ja nopeammista vastauksista, kun työntekijät olivat paremmin informoituja ja motivoituneempia.

3: Asiakaspalvelun laadun parannus

Lähtötilanne:
Asiakaspalvelussa tunnistettiin laadun vaihtelua asiakaspalautteiden perusteella. Niiden perusteella yrityksessä oli tarve kehittää uusia työtapoja parantamaan asiakaspalvelun tehokkuutta ja laatua sekä ajattelumalleja: näkökulman vaihtaminen asiakaslähtöiseksi.

Toimenpiteet:
Otettiin käyttöön yhteiset kehitystyöpajat, joissa käsiteltiin yhdessä asiakkailta saatuja palautteita, selvitettiin niiden juurisyitä ja työntekijät pääsivät esittämään ideoita ja ratkaisuja asiakaspalvelun parantamiseksi. Koulutettiin henkilökuntaa rakentavan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, uusiin asiakaspalvelutekniikoihin ja -työkaluihin.

Vaikutukset:

Työntekijät: Kokivat, että heidän osaamista arvostetaan ja työn merkityksellisyys parani, kun heidän ideoita ja ehdotuksia hyödynnettiin toiminnan kehittämiseen. Osaaminen ja ajattelu kehittyi dialogi kerrallaan, kokemuksien, tilanteiden ja osaamisen jakamisen sekä uusien työkalujen ja menetelmien myötä.
Esihenkilöt: Asiakaspalvelun laatu ja tehokkuus paranivat.
Työnantaja: Asiakaspalvelun laatu parantui, joka näkyi parempana asiakastyytyväisyytenä ja sen myötä kestävämpinä asiakassuhteina.
Asiakkaat: Kokivat palvelun parantuneen. Tuloksena 1.2 yksikön kasvu asiakastyytyväisyysmittauksissa.


Yhteenveto

Työn kehittäminen yhdessä ei ole vain toimenpide, vaan kulttuurin muutos, joka vaatii sitoutumista jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Tämä prosessi alkaa avoimella kommunikaatiolla ja perusteellisella lähtötilanteen selvityksellä, jossa kaikkien äänet kuuluvat. Keskeistä on luoda luottamusta, yhteinen tahtotila ja visio siitä, mihin suuntaan työtä halutaan yhdessä kehittää. Yhdessä kehittäminen on investointi organisaation tulevaisuuteen.

Miten päästä alkuun?

Alkuun pääseminen vaatii perusteellista lähtötilanteen analyysia, jossa kaikkien äänet kuullaan. Tämä auttaa tunnistamaan kehittämistarpeet ja laatimaan suunnitelman, joka vastaa koko organisaation tarpeisiin. Tässä prosessissa ulkopuolinen asiantuntija tarjoaa arvokasta näkemystä ja tukea muutoksen toteuttamisessa.

Kun työntekijät ja johto työskentelevät yhdessä, syntyy vahva yhteisöllisyyden tunne, joka johtaa korkeampaan työtyytyväisyyteen, parempaan tuottavuuteen ja hyvin johdettuna lopulta yrityksen kokonaisvaltaiseen uudistumiseen. Asiakkaatkin hyötyvät paremmasta palvelusta, kun työntekijät ovat motivoituneempia ja osaavampia.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten voit auttaa työyhteisöäsi kehittämään työtään? Ota yhteyttä – autamme sinua löytämään ratkaisut, jotka tukevat työntekijöidesi motivaatiota ja tuottavuutta. Tavoitteenamme on tehdä yrityksistänne parempia paikkoja työskennellä.