Välittävä ja aito työnantajakuva vetää puoleensa

Työntekijöistä huolehtiminen on paras tapa pitää heidät palveluksessa. Se on myös helpoin tapa pitää asiakkaat tyytyväisinä ja sitoutuneina. Työntekijät saavat yrityksen toimimaan, huolehtivat sen asiakkaista ja varmistavat yrityksen kilpailukyvyn säilymisen. Miten huolehtiva työnantajakuva auttaa houkuttelemaan potentiaalisia työntekijöitä ja pitämään osaajat yrityksessä?
Aidossa johtajuudessa on kyse siitä, miten hallitset jokapäiväistä työtä ja sen johtamista. Johtajana luot turvallisen ympäristön, jossa ihmiset luottavat sinuun työnantajana ja sinua arvostetaan. Hyvä työnantajakuva koostuu osa-alueista: 
1) strategia, arvot ja toimintaperiaatteet, 2) tulevaisuuden näkymät ja uudistumiskyky, 3) vastuullisuus liiketoiminnassa (talous, sosiaalinen, ympäristö), 4) työnantajavastuu (työllistäminen, muutosturva, irtisanomistilanteet, urasuunnittelu ja koulutus jne.), 5) arvostava ja eettinen johtaminen, 6) kollegat ja työyhteisö, 7) päivittäinen toiminta, 8) kannustavuus, palkka ja edut, 9) tunnelma ja viihtyvyys sekä 10) rekrytointi ja perehdyttäminen. 

Päivittäiseen toimintaan vaikuttavat mm. 1) työmenetelmät ja toimintamallit, 2) työn organisointi, roolit, vastuu ja valta, 3) tiedonkulku ja yhteistyö, 3) asenne, työmoraali, työkulttuuri, 4) johtaminen ja esihenkilötyö, 5) osaamisen kehittäminen ja 6) työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointi. 

Olemalla reilu ja oikeudenmukainen kaikilla osa-alueilla - palkkauksesta kehittymismahdollisuuksiin ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeviin asioihin, vahvistetaan luottamusta, lisätään lojaalisuutta, tuottavuuden kasvua ja henkilöstön pysyvyyttä.

Varmista, että pidät lupauksesi. Huolehdi, että se mitä sovitaan, myös tapahtuu! Tähän kuuluu esimerkiksi määräaikojen noudattaminen, palautteen antaminen ja selkeä viestintä työntekijöille siitä, mitä heiltä odotetaan.

Välittävä ja aito työnantajakuva on houkutteleva

Henkilöstö pysyy paremmin aidon ja välittävän työnantajan palveluksessa. Työnantajien tulisi olla tietoisempia myönteisen imagon merkityksestä rekrytointien onnistumiseen, henkilöstön pysyvyyteen ja taloudellisista vaikutuksista. Työnantajakuvan todellisuus syntyy arjen kokemuksista, tilanteista ja teoista. Johtajien pitäisi ymmärtää paremmin arjen työtä ja sitä, toimiiko arjen työ vai ei ja mitä sen parantamiseksi voidaan tehdä. Se edellyttää aitoa kiinnostusta, kysymistä, kuuntelemista ja oikeudenmukaista kohtelua sekä kannustamista arvostavaan vuorovaikutukseen.  Nämä edistävät pitkällä aikavälillä korkeaa työmoraalia, motivaatiota, tuottavuutta ja kannattavuutta.

Miksi perinteinen työnantajuus ei enää riitä?

Työelämä on muuttunut. Ihmiset ovat arvioineet uudelleen elämänsä painopisteet ja arvot. Heidän prioriteettinsa ovat nyt erilaiset. Työntekijöistä on tullut entistä vaativampia työolojen suhteen. He etsivät yhä enemmän arvopohjaa ja työn merkityksellisyyttä, inhimillistä johtamista sekä hyviä työoloja, kuten joustavia työaikoja, mahdollisuutta työskennellä kotoa käsin (silloin kun se on mahdollista), mahdollisuutta vaikuttaa työn tekemisen tapoihin, osaamisen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Maailma muuttuu niin nopeasti, että monilla yrityksillä on vaikeuksia pysyä muutoksen tahdissa mukana. Parhaat yritykset ovat ratkaisseet näitä ongelmia huolehtivalla, kannustavalla ja osallistavalla työnantajabrändillä. Ne ovat niitä yrityksiä, jotka voittavat pitkällä aikavälillä.

Miten voit vahvistaa motivoitumista?

Yksi tapa on lisätä avoimuutta. 

Voit lisätä avoimuutta:
● Selkeä visio ja perustelu sille. 
● Tavoitteet ja strategiat, joilla tavoitteet saavutetaan. Kun ihmiset tietävät miten he liittyvät kokonaisuuteen, he kokevat, että heidän työllään on tarkoitus.
● Hyötyjen konkretisointi eri näkökulmista.
● Ota henkilöstö mukaan työn ja toiminnan kehittämiseen. Heillä on paras asiantuntemus työn tekemiseen sekä kyky auttaa esihenkilöitä tekemään oikeita ratkaisuja.
● Mahdollista ja edellytä itsenäistä päätöksentekoa. 
● Kiitä ja kannusta. Anna säännöllisesti kannustavaa ja kehittävää palautetta. Palaute osoittaa arvostusta, kannustaa oppimaan ja parantaa suoritusta.
● Aktivoi avointa keskustelua ajattelu- ja toimintatavoista. 
● Varmista, että jokainen tietää roolinsa ja miten se edistää yhteistä menestystä. Mittaa suoritusta tavoitteisiin nähden (eikä toisten ihmisten suoritukseen nähden). Sillä vahvistetaan vastuunkantoa yhteisestä onnistumisesta, eikä yksilön suorituksesta. 
● Varmista, että työntekijät saavat ajantasaista tietoa yrityksen tilanteesta, suorituskyvystä ja suunnasta. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla ja mitä heiltä odotetaan. 
● Auta tarvittaessa. 

Yhteenveto

Työnantajakuvan kehittäminen on strategisten valintojen tekemistä. Työnantajakuvaa kehitetään suunnitelmallisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Välittävä ja aito työnantajakuva on houkutteleva, koska se osoittaa sekä päteville nykyisille työntekijöille että mahdollisille hakijoille, että välität työntekijöistäsi. Työntekijät sitoutuvat, jos työnantaja on sitoutunut heihin.

Kirjoittaja: Nina Lappalainen, uudistamisen arkkitehti, toimitusjohtaja
0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi
Edellinen <

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: