Vastuullisuudesta kilpailuetua - rakenna uusi toimintakulttuuri

Vastuullisuus on tärkeä tekijä yritysten menestyksessä ja kestävässä kehityksessä. Vastuullisuus koostuu ympäristö-, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista, ja sen avulla yritys voi erottua kilpailijoistaan ja luoda kilpailuetua. Vastuullisuus on ensisijaisesti hyvää johtamista.

Vastuullisuudesta on myös taloudellista hyötyä yritykselle. Vastuullinen toiminta voi johtaa uusiin liiketoimintaideoihin, laajempiin markkinoihin, parempiin tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin, kustannussäästöihin, hyvään työnantajamaineeseen, parempiin verkostoitumismahdollisuuksiin, positiiviseen julkisuuteen ja näkyvyyteen sekä liikevaihdon kasvuun.

Asiakkaat tekevät ostopäätöksiä yhä enemmän vastuullisuuden perusteella, ja hyvä maine voi houkutella uusia asiakkaita ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Vastuullisuus ei ole vain yrityksen ulkoisen imagon rakentamista, vaan ensisijaisesti sisäistä kulttuuria. Yrityksen tulee osoittaa vastuullisuutta myös henkilöstön kehittämisessä ja hyvinvoinnissa. Henkilöstön motivointi ja sitoutuminen vastuullisuuteen voi johtaa parempaan työhyvinvointiin ja vähentää sairauspoissaoloja. Yrityksen tulee kannustaa henkilöstöään vastuullisuuteen ja ottaa heidät mukaan vastuullisuuden kehittämiseen. Vastuullinen toimintakulttuuri luo myös motivaatiota ja sitoutuneisuutta työntekijöissä. Vastuullisuus ei ole pelkästään yrityksen vastuulla, vaan jokaisen yksilön vastuulla. 

Miten yritys voi rakentaa vastuullisen toimintakulttuurin ja hyödyntää vastuullisuutta kilpailuetuna?

1. Huomioi ympäristöasiat
Ympäristöasioiden huomioiminen on tärkeä osa vastuullisuutta. Yrityksen tulee pyrkiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja käyttämään resursseja tehokkaasti. Energiatehokkuus, kierrätys ja kestävät materiaalit ovat tärkeitä askelia kohti vastuullisuutta. Ympäristövastuullisuus edellyttää, että yritys huomioi ympäristönäkökulmat kaikissa liiketoiminnan osa-alueissaan ja ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

2. Hyödynnä digitaalisia työvälineitä
Digitaaliset työvälineet ovat tehokas ja ympäristöystävällinen tapa työskennellä, ja niitä kannattaa hyödyntää esimerkiksi etätyön mahdollistamiseksi.

3. Sosiaalinen vastuullisuus
Sosiaalinen vastuullisuus edellyttää yritykseltä huolenpitoa työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan, tasa-arvoista palkkausta, turvallisia työolosuhteita, koulutusmahdollisuuksia ja terveydenhuoltoa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja lapsityövoiman välttäminen ovat myös tärkeitä osa-alueita. Yrityksen tulee huomioida sosiaalinen vastuu kaikessa toiminnassaan ja kehittää henkilöstöään jatkuvasti.

4. Huolehdi taloudellisesta vastuusta
Taloudellinen vastuu on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Yrityksen tulee huolehtia taloudellisesta vastuusta noudattamalla lakeja ja säädöksiä sekä edistämällä taloudellista kestävyyttä. Tämä edellyttää myös läpinäkyvyyttä ja vastuullista taloudenhoitoa. Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja investoinnit alueiden kehittämiseen voivat myös olla osa taloudellista vastuuta.

5. Kehitä sidosryhmävuorovaikutusta
Vastuullisuus ei rajoitu pelkästään yrityksen omaan toimintaan. Yrityksen tulee myös ottaa vastuu sidosryhmiensä toiminnasta ja huomioida heidän tarpeensa ja odotuksensa vastuullisuudessa. Yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien vastuullisuus on myös tärkeä osa kokonaisuutta. Yrityksen tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja ottaa huomioon heidän tarpeensa ja odotuksensa. Tämä edellyttää yritykseltä aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistyötä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

6. Osoita vastuullisuus käytännön teoilla
Vastuullisuus on aitoa vain käytännön teoilla. Yrityksen tulee investoida ja toteuttaa konkreettisia ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja valita vastuullisia toimittajia. Näin osoitetaan vastuullisuus ja vaikutetaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Vastuullisuus on avain menestykseen ja kestävään kehitykseen. Yrityksen tulee integroida vastuullisuus liiketoimintasuunnitelmaansa ja osoittaa se käytännön teoilla. Vastuullisuus voi tuoda uusia liiketoimintaideoita, laajempia markkinoita ja parempia tuotteita ja tuotantoprosesseja, samalla edistäen yhteiskunnan hyvinvointia ja ympäristönsuojelua. Se vaatii kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä ja sitoutumista. Yritysten tulee asettaa konkreettisia tavoitteita, seurata niiden saavuttamista ja ottaa vastaan palautetta sidosryhmiltään. Vastuullisuuden kehittämiseen tulee ottaa mukaan koko henkilöstö.

Tarvitsetko apua? Autamme mielellämme kehittämään vastuullisuusstrategiaasi ja tarjoamme käytännön ratkaisuja vastuullisuuden toteuttamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme tarjoamalla käytännön ratkaisuja vastuullisuuden toteuttamiseen. Yhdessä voimme rakentaa vastuullisen tulevaisuuden!


Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti, Lean-kehittäjä, Excellence in Service –asiantuntija
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308 767

Edellinen <
> Seuraava
( Innovation Friday – Asennetta ja asiakaskokemuksia )

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: