Kilpailukykyä palvelumuotoilulla ja Lean-kehittämisellä – Case Eduro

duro säätiö investoi uudistumiseensa pitkäjänteisesti. Säätiö tarjoaa hyvinvointiin ja työllistymiseen ohjausta ja tukea. Vuoden 2020 alussa voimaan astunut maakuntauudistus edellytti säätiön uudistamaan strategiaansa ja toimintaansa.
Eduro osallisti koko henkilöstön mukaan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Aluksi esihenkilöt ja motivoituneet kehittäjät valmennettiin vuorovaikutustaitojen, palvelumuotoilun ja leanin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen avulla säätiön tavoitteena on taata kilpailukykyisyys, mutta ennen kaikkea säilyttää asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luottamus muuttuvassa tilanteessa. Kaikki tekeminen on linkitetty säätiön strategiaan ja sen toteutumiseen käytännössä.

Eduro-säätiön toimitusjohtaja Riitta Harmanen mukaan, toimiala on tällä hetkellä suurten muutosten edessä. Maakuntauudistuksen myötä säätiö siirtyi markkinoille kaupungin kyljestä. Toimintamallin muutoksen ja palvelumuotoilu-osaamisen avulla säätiö pyrkii parantamaan asiakaskokemusta, sekä Lean kehittämisen avulla puolestaan tehostamaan prosessejaan ja vahvistamaan kilpailukykyään.

Eduro aloitti kehittämishankkeen kevättalvesta 2017. Tavoitteena oli löytää kehittämiskumppani koko strategiakaudelle, johon valikoitui Proinno Oy:n uudistamisen arkkitehti Nina Lappalainen. Projektin tarkoituksena oli tukea uuden strategian toteutumista, ottaa koko henkilöstö mukaan ja rakentaa yhdessä kehittämisen kulttuuria sekä saada aikaan pitkäjänteisiä vaikutuksia yksittäisten koulutusten sijaan. Aluksi laitettiin perusasioita kuntoon kuten tiedonkulkua ja henkilöstöä kannustettiin tuomaan rohkeasti esiin toiminnan haasteita, onnistumisia ja kehitysehdotuksia.

Palvelumuotoiluosaamisen kehittämisen hyödyt:  

  1. Palvelumuotoilu auttoi ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia paremmin, mikä puolestaan mahdollisti palvelujen kehittämisen asiakaslähtöisemmiksi ja paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tämä paransi palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä.
  2. Palvelumuotoilu auttoi tunnistamaan palveluiden kehittämiseen liittyviä ongelmia ja pullonkauloja, ja löytämään niihin ratkaisuja. Tämä paransi palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä puolestaan voi mahdollisti resurssien paremman kohdentamisen.
  3. Palvelumuotoilun avulla voitiin kehittää palveluja käyttäjäystävällisemmiksi ja helpommin saataviksi. Tämä lisäsi palveluiden käyttöä ja vaikuttavuutta, mikä puolestaan paransi hyvinvointia ja edisti työllistymistä.
  4. Palvelumuotoilu auttoi luomaan innovatiivisia ratkaisuja, joilla voitiin vastata uusiin haasteisiin ja tarpeisiin. Tämä mahdollisti uusien palveluiden luomisen ja alan kehityksen, mikä edistää työllistymistä ja hyvinvointia.
Toiminnan kehittämiseen osallistettiin myös asiakkaat, johon luotiin systemaattinen säännöllisesti kokoontuva ja fasilitoitu asiakasraati-malli ja asiakastilojen palauteseinä. Asiakaskokemuksia käsitellään asiakasraati-tapahtumissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Muutoksen ja jatkuvan uusiutumisen johtamisen tulee olla pitkäjänteistä työtä. Sitä varten rakennettiin johtamisjärjestelmä, tarvittavat foorumit ja toimintamallit sekä johtoryhmän työtä tehostettiin.

Kaiken kaikkiaan palvelumuotoilulla oli monia positiivisia vaikutuksia työllisyyden ja hyvinvoinnin palvelujen kehittämisessä, ja se auttoi varmistamaan, että palvelut vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, ovat tehokkaita ja vaikuttavia, sekä helposti saatavilla.

Lean-osaamisen kehittämisen hyödyt: 

Lean-ajattelun avulla Eduro pystyi tehostamaan prosessejaan ja siten vahvistamaan kilpailukykyään. Leanin avulla tunnistettiin ja eliminoitiin toiminnan pullonkauloja, hukkaa ja turhia työvaiheita, mikä johti tehokkaampaan ja kustannustehokkaampaan toimintaan. Lisäksi Lean-ajattelulla parannettiin asiakaskokemusta ja tuotettiin enemmän arvoa asiakkaille vähemmällä työllä ja kustannuksilla.

Kehitimme esimerkiksi viikoittaista systemaattista ongelmanratkaisua varten ”ratkaisupaja”-toimintamallin, jossa käsitellään toimintaan liittyviä poikkeamia ja suunnitellaan keinoja niiden ratkaisemiseksi. Tämä vähensi organisaatiossa olevaa epätietoisuutta ja lisäsi henkilöstön sitoutumista uudistukseen.

Rakensimme myös johtamista tukevat palaverikäytännöt, loimme esihenkilötyön kuormitusta vähentävän toimintamallin yhteiseen työarjen haasteiden purkamiseen, osaamisen jakamiseen ja vertaistuen antamiseen.

Palvelumuotoilun ja Lean-kehittämisen yhdistäminen oli tehokas tapa parantaa toimintaa ja kehittää asiakaskokemusta. Palvelumuotoilun avulla ymmärrettiin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia paremmin, löydetty keinoja palveluiden kehittämiseen, luotu innovatiivisia ratkaisuja ja parannettu palveluiden käyttäjäystävällisyyttä. Lean-ajattelun avulla on tunnistettu ja poistettu toiminnan pullonkauloja, hukkaa ja turhia työvaiheita, mikä johtanut tehokkaampaan ja kustannustehokkaampaan toimintaan.

Eduron uudistusprosessi osoittaa, että muutos vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä, mutta lopputulokset voivat olla erinomaisia. On tärkeää, että organisaatiot tavoittelevat kilpailukykyistä toimintaa ja asiakaslähtöisyyttä ja ovat valmiita kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi. Uudistuksen avulla säätiö on parantanut yhteisöllisyyttä, tehostanut prosessejaan ja kehittänyt palvelujaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia.

Jos tarvitset apua organisaatiosi kehittämisessä, olemme valmiina auttamaan sinua löytämään juuri sinulle sopivat ratkaisut ja kehittämään toimintaasi. Älä epäröi ottaa yhteyttä ja aloittaa uudenlaisen kehittämisen matkaa!


Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti
nina.lappalainen@proinno.fi
0400 308 767
Edellinen <
> Seuraava
(Vähemmällä enemmän - 6 askelta asiakaslähtöiseen kulttuurin muutokseen)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: