Lean-ajattelu organisaation kehittämisessä: Kuinka saada aikaan merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä?

Lean-ajattelu edellyttää syvällistä muutosta ajattelussa ja toiminnassa. Se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja oppimista, joka auttaa organisaatiota mukautumaan muuttuvassa muutoksessa. Lean-ajattelun käyttöönotto auttaa parantamaan tuottavuutta, lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään kustannuksia.

Lean-ajattelun perusperiaatteet ovat yksinkertaisia ja intuitiivisia, mutta niiden käytännön toteutus vaatii organisaatiolta merkittäviä ponnisteluja ja johdon sitoutumista. Asiakaslähtöisyyden huomioiminen edellyttää esimerkiksi asiakastarpeiden ja -odotusten systemaattista kartoittamista ja huomioimista kaikessa toiminnassa. Jatkuva parantaminen edellyttää puolestaan jatkuvaa tietojen keruuta ja analysointia sekä henkilöstön kouluttamista ja kehittämistä. Hukan poistamiseen liittyy esimerkiksi prosessien virtaviivaistaminen, häiriöiden minimointi ja turhan työn välttäminen. Henkilöstön osallistaminen ja kehittäminen on tärkeää Lean-ajattelun kulttuurin juurruttamisessa.

Vaikka Lean-ajattelun käytännön toteutus voi olla haastavaa, sen hyödyt ovat kiistattomia. Lean-ajattelun avulla parannetaan tuottavuutta, lyhennetään läpimenoaikoja, vähennetään kustannuksia ja lisätään asiakastyytyväisyyttä. Tärkeintä onkin sitoutua Lean-ajattelun perusperiaatteisiin ja toteuttaa niitä systemaattisesti kaikilla tasoilla.

Mitkä ovat Lean-ajattelun omaksumisen edellytykset?

Johdon sitoutuminen:
 • Johdon sitoutuminen on välttämätöntä Leanin juurruttamiseksi kulttuuriin. Se luo pohjan koko organisaation Lean-ajattelulle ja sen jatkuvuudelle. Ilman johdon sitoutumista Lean-ajattelu voi jäädä pelkäksi teoriaksi ja sen käyttöönotto epäonnistua. Johto toimii esimerkkinä ja mahdollistaa Leanin käyttöönoton. Sen on osoitettava sitoutumisensa Lean-ajatteluun konkreettisilla toimilla, kuten osallistumalla Lean-kehittämiseen, varmistamalla Leanin näkyvyys organisaation strategiassa ja arvoissa sekä kouluttamalla henkilöstöä.
Koko organisaation osallistuminen:
 • Lean-ajattelun omaksuminen vaatii koko organisaation osallistumista ja sitoutumista sen periaatteisiin. Kaikki ovat vastuussa Leanin käyttöönotosta ja sen kehittämisestä. Lean-ajattelu on enemmän kuin vain menetelmä tai työkalu. Se on filosofia, joka edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja oppimista. Osallistuminen edellyttää avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokainen voi ilmaista mielipiteensä ja kehittämisehdotuksensa ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. 
Kulttuurin muutos:
 • Lean-ajattelu ei ole vain yksittäinen projekti, vaan se on jatkuvaa systemaattista kehittämistä ja oppimista. Se on päivittäistä toimintaa ja edellyttää valmiutta kokeilla uusia asioita, oppia virheistä ja hyväksyä jatkuva muutos. 
Kartoitusta ja arviointi:
 • Nykytilan kartoitus on tärkeä ensimmäinen askel Lean-ajattelun käyttöönotossa. Kartoitus auttaa organisaatiota tunnistamaan sen nykytilan ja löytämään kehityskohteet ja tarpeet. Kartoituksen avulla organisaatio voi tunnistaa Leanin soveltamismahdollisuudet ja kohdistaa resurssinsa oikein. Leanin yhteensopivuuden arviointi on toinen tärkeä askel sen käyttöönotossa. Organisaation on arvioitava, kuinka hyvin sen nykyiset toimintatavat ja prosessit sopivat Lean-ajatteluun.

  Realistisen ja kattavan kartoituksen ja arvioinnin avulla organisaatio voi valmistautua Leanin käyttöönottoon paremmin. Kartoituksen ja arvioinnin avulla voidaan myös löytää mahdolliset esteet Leanin käyttöönotolle ja löytää niihin ratkaisuja.
Prosessien kartoitus:
 • Prosessien kartoitus on tärkeä askel Lean-ajattelun käyttöönotossa. Prosessien kartoitus auttaa organisaatiota tunnistamaan sen nykyiset toimintatavat ja löytämään kehityskohteet ja mahdolliset pullonkaulat ja hukan aiheuttavat turhat työvaiheet. Prosessien kehittäminen on jatkuva prosessi, joka auttaa organisaatiota tunnistamaan jatkuvasti kehityskohteita ja tekemään pieniä parannuksia. 
Toimintatapojen standardointi:

 • Standardointi auttaa organisaatiota varmistamaan, että sen prosessit ja toimintatavat ovat yhtenäisiä ja että kaikki työskentelevät samalla tavalla. Standardointi auttaa myös järkevöittämään ja parantamaan palvelun laatua sekä helpottaa yhteistyötä ja viestintää organisaation sisällä.

Tavoitteiden asettaminen: 
 • Tavoitteet auttavat organisaatiota keskittymään olennaiseen ja seuraamaan kehitystä. Ne asetetaan niin, että ne ovat yhteensopivia Lean-ajattelun periaatteiden kanssa ja että ne ovat selkeitä ja konkreettisia. Tavoitteiden asettaminen on myös jatkuva prosessi, joka auttaa varmistamaan niiden ajantasaisuuden. 
Keskittyminen asiakkaan tarpeisiin: 
 • Asiakaskeskeisyys on tärkeä periaate Lean-ajattelussa. Asiakkaan todellisten tarpeiden tunnistaminen on tärkeä osa asiakaskeskeisyyttä. Organisaation on kyettävä ymmärtämään, mitä asiakas todella haluaa ja tarvitsee ja kehittää prosessejaan vastaamaan näitä tarpeita. Tämä auttaa organisaatiota luomaan arvoa asiakkaille ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä, olemaan joustava ja reagoimaan nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tämä auttaa pysymään kilpailukykyisenä ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen:
 • Jatkuvan parantamisen kulttuuri tarkoittaa sitä, että organisaatiossa pyritään jatkuvasti parantamaan prosesseja ja toimintaa sekä etsimään uusia tapoja lisätä arvoa asiakkaille.

  Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen edellyttää huolellista kehittämistoimenpiteiden valintaa ja uusien toimintatapojen juurruttamista arjen käytäntöihin. On myös tärkeää seurata kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia ja tehdä tarvittavat muutokset. Kulttuurin luominen edellyttää henkilöstön osallistamista ja sitouttamista. Vaikka kulttuurin luominen voi olla haastavaa, sen edut ovat merkittäviä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisessa.

Avoin ja jatkuva kommunikaatio:
 • Avoin ja jatkuva kommunikaatio on tärkeää Lean-ajattelun käyttöönotossa, koska se mahdollistaa tiedon jakamisen ja auttaa kehittämään ja parantamaan prosesseja. Kommunikaation tulee olla avointa, rakentavaa ja perustua faktoihin, jotta prosessien kehittäminen ja parantaminen yhdessä onnistuu. Kommunikaation tulee tapahtua kaikilla organisaation tasoilla. Johto toimii esimerkkinä ja luo kulttuurin, jossa avoin kommunikointi on arvostettua ja tärkeää. Kommunikoinnin tulee olla sujuvaa ja nopeaa, jotta organisaation jäsenet voivat toimia tehokkaasti ja nopeasti.

  Tiedon jakaminen ja avoin kommunikaatio auttavat oppimaan jatkuvasti. Kun kaikki jakavat tietoa ja kommunikoivat avoimesti, opitaan toisilta ja voidaan kehittää uusia ideoita ja ratkaisuja.

Muutoksen johtaminen:
 • Uusien toimintatapojen juurruttaminen arjen käytäntöihin edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta. On tunnistettava kehittämiskohteet ja valittava ne, jotka tuovat suurimmat hyödyt ja ovat toteuttamiskelpoisia. Kehittämiskohteiden valinnassa on tärkeää kuulla työntekijöiden mielipiteitä ja ottaa heidät mukaan ideointiin, jotta uudet toimintatavat saadaan juurrutettua tehokkaasti.

  Uusien toimintatapojen juurruttaminen edellyttää myös henkilöstön kouluttamista ja sitouttamista muutokseen. Kaikkien on ymmärrettävä uusien toimintatapojen tarkoitus ja hyödyt, jotta ihmiset motivoituvat ja sitoutuvat muutokseen. Koulutus ja henkilöstön osallistaminen kehittämistoimenpiteisiin on tärkeää Lean-ajattelun käyttöönotossa.

  Muutoksen johtaminen vaatii johdon sitoutumista ja johtamisvalmiuksien kehittämistä. Johto on vastuussa muutoksen suunnittelusta ja toteutuksesta, ja sen on oltava aktiivisesti mukana uusien toimintatapojen juurruttamisessa organisaatiossa.

Mikä on Lean-ajattelun käyttöönoton hyöty organisaatiolle?

Leanin käyttöönotto vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä, mutta sen hyödyt ovat merkittäviä kannattavuuden, tuottavuuden, laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta.
 • Kannattavuuden ja tuottavuuden kasvu prosessien tehokkuuden ja hukan vähentymisen kautta.
 • Asiakastyytyväisyyden ja maineen parantuminen toiminnan laadun ja tasalaatuisuuden paranemisen myötä.
 • Henkilöstön osaamisen parempi hyödyntäminen valmennuksen ja ohjauksen avulla.
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin paraneminen ja sitoutumisen paraneminen henkilöstön roolien ja vastuiden muuttumisen myötä.
 • Pitkäjänteinen ja systemaattinen kehittämistyö vahvistaa muutoskykyä ja joustavuutta. 
Vastuullinen muutos ja yhteinen tekeminen ovat avainsanoja Lean-ajattelun käyttöönotossa. Se toimii oppimisjärjestelmänä ja valmentaa henkilöstöstä ongelmanratkaisijoita, josta seuraa jatkuvan parantamisen kulttuuri. Se auttaa parantamaan kilpailukykyä ja tulevaisuuskestävyyttä. 

Jos haluat jutella aiheesta lisää tai tarvitset apua Lean-kehittämisessä, ota rohkeasti yhteyttä.

Nina Lappalainen
Uudistamisen arkkitehti, palvelujen Lean-kehittäjä ja Excellence in Service –asiantuntija
nina.lappalainen@proinno.fi
p. 0400 308 767

Edellinen <
> Seuraava
(Kilpailukykyä palvelumuotoilulla ja Lean-kehittämisellä – Case Eduro)

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: