Eduro 2.0 – Uusi aikakausi työllisyyden ja hyvinvoinnin palveluissa

Kesto: 2 vuotta

Eduron uudistumisessa Lean-ajattelun ja palvelumuotoilun hyödyntäminen on ollut tuloksellista. Lue, miten Proinno oli käynnistämässä uudistusta, valmensi henkilöstön Lean-ajattelun ja palvelumuotoilun hyödyntämiseen sekä konsultoi johtamisen ja prosessien kehittämisessä. Henkilöstö oppi soveltamaan oppimaansa käytännössä ja edistämään jatkuvaa parantamista.

Projektissa saavutetut hyödyt

Prosessit tehostuivat ja palvelujen laatu parani

Henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen kasvoivat

Ilmapiiri muuttui ongelmalähtöisestä ratkaisukeskeiseksi

Kulttuurin muutos asiakaskeskeiseksi

Asiakas:

Eduro on hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden tarjoaja, joka keskittyy auttamaan ihmisiä työllistymään ja parantamaan elämänlaatuaan. Heillä on kyky mukautua ja uudistua, joka on olennaista kestävän tulevaisuuden kannalta.

Tarpeen kuvaus:

Vuoden 2020 maakuntauudistus loi Eduro-säätiölle merkittävän haasteen. Heidän oli uudistettava strategiansa ja toimintamallinsa vastatakseen muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Tämä oli välttämätöntä pysyäkseen kilpailukykyisenä ja säilyttääkseen asiakkaidensa luottamuksen, samaan aikaan he etsivät uusia keinoja toimintansa tehostamiseksi.

Ratkaisu: Räätälöity INNOLEAN® -kehitysohjelma

Strategian ja johtamisen uudelleenmuotoilu:

 • Kartoitettiin nykyinen toimintaympäristö ja johtamisjärjestelmä.
 • Johtoryhmän valmennus, uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto
 • Otettiin käyttöön Lean-ajattelun ja palvelumuotoilun periaatteet strategian juurruttamisen ja johtamisen tehostamisen tueksi.

 • Järjestettiin kattavaa valmennusta esihenkilöille ja tiiminvetäjille.

 • Johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtainen sparraus.

Henkilöstön osallistaminen ja kouluttaminen:

 • Toteutettiin oppisopimuskoulutus, työpajoja, kehittämispäiviä ja Lean-ajattelun ja palvelumuotoilun valmennuksia.
 • Korostettiin henkilöstön roolia muutoksen toteuttajina ja innovaattoreina.
 • Rakennettiin avointa keskustelukulttuuria ja kannustettiin henkilöstöä osallistumaan aktiivisesti kehitystyöhön.
 • Jaettiin parhaita käytäntöjä säännöllisesti.

Asiakaslähtöisten palvelujen ja toiminnan kehittäminen:

 • Analysoitiin nykyiset toimintamallit ja tunnistettiin parannuskohteita.
 • Uudistettiin ja selkeytettiin prosesseja, vähennettiin turhaa työtä ja poistettiin pullonkauloja.
 • Asiakaslähtöinen prosessien kuvaaminen ja uudistaminen.
 • Luotiin mm. asiakasraati-toimintamalli ja palauteseinä, joiden kautta asiakkaiden ääni tuotiin suoraan kehitystyöhön.

Arjen käytäntöjen juurruttaminen:

 • Uusien toimintamallien käyttöönotto ja niiden soveltaminen päivittäiseen työhön.
 • Luotiin mekanismeja, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja parannusten tekemisen organisaatiossa.

Tulokset:

 • Kehittämisryhmän ihmiset sisäistivät jatkuvan kehittämisen ajattelun.
 • Henkilöstön ymmärrys organisaation prosesseista syveni ja valmius toimia muutosagentteina vahvistui.
 • He oppivat soveltamaan oppimaansa käytännössä ja edistämään jatkuvaa parantamista.
 • Luotiin systemaattinen tapa kehittää ja johtaa strategian toteutumista käytännössä.
 • Prosessit tehostuivat ja palvelujen laatu parani.
 • Työympäristön ilmapiiri muuttui ongelmalähtöisestä ratkaisukeskeiseksi.
 • Organisaation kulttuurin muutos asiakaskeskeiseksi.
 • Työhyvinvointi ja työyhteisöltä saatava tuki parantui ja sairauspoissaolot vähentyivät.
 • Jokainen Eduron työntekijä (50 työntekijää) on nyt mukana kehitystyössä, kun lähtötilanteessa kehitystyötä teki vain muutama ihminen.
 • Ihmiset ottavat vastuun työstään ja myös motivoituvat yhdessä tekemisestä.
 • Sisällytettiin palautekulttuuri suoraan palvelujen kehitykseen ja päivittäiseen toimintaan.
 • Organisaation kyky vastata nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin parani.

Yhteenveto

Asiakastyytyväisyys ja työyhteisön innovaatiokyky
Henkilökunnan ja asiakkaiden palautteen perusteella Eduro-säätiö onnistui luomaan ratkaisukeskeisen ja innovatiivisen työympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee olevansa tärkeä osa muutosta. Asiakastyytyväisyys nousi merkittävästi, ja säätiön maine hyvinvointi- ja työllisyyspalveluiden tarjoajana vahvistui.

Olemme ylpeitä, että olemme saaneet olla osa Eduron uudistumista.

Tarvitsetko apua organisaatiosi uudistamisessa? Ota yhteyttä, niin löydetään juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin sopivat ratkaisut.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767

Kokemuksia palveluistamme

”Tavoitteenamme oli syvällinen kehittämistyö, johon koko henkilöstömme osallistuu. Päätimme investoida pitkäjänteiseen kumppanuuteen kehittämisessä, mikä osoittautui tehokkaammaksi kuin yksittäiset satunnaiset koulutukset. Tämän kumppanuuden ansiosta saavutimme merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia organisaatiomme toiminnassa.”

Riitta Harmanen

Toimitusjohtaja
Eduro

”INNOLEAN® -kehitysohjelma oli erittäin hyvin valmisteltu ja huolellisesti jäsennelty. Ohjelma tarjosi selkeät ohjeet siitä, miten toimintaa voidaan jatkossa kehittää. Erityisen arvokkaaksi koimme sen, että ohjelma otti huomioon organisaatiomme monimuotoisen toiminnan ja korosti vastuutamme soveltaa oppimaamme käytännössä. Koko prosessi oli käytännönläheinen, kannustava ja innostava, mikä teki kehitystyöstä tehokasta ja mielekästä.”

Marika Ravelin

Palvelupäällikkö
Työllisyys ja hyvinvointi
Eduro-säätiö

”INNOLEAN® -kehitysohjelman parhaat tulokset Edurossa olivat asioiden tehokas eteenpäin vieminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto. Erityisesti arvostin toimintatapojen selkeyttä ja jämäköitymistä. Ohjelman myötä työympäristömme ilmapiiri muuttui ongelmalähtöisestä ratkaisukeskeiseksi, mikä on ollut merkittävä muutos parempaan suuntaan.”

Työntekijä

Työllisyys ja hyvinvointi
Eduro-säätiö