Oulun Infra – Osallistava henkilöstötutkimus

Kesto: 4 kk

Oulun Infra - Henkilöstön ääni kuuluviin. Tutustu, miten osallistavien menetelmien ja kattavan henkilöstötutkimuksen avulla luotiin yhdessä henkilöstön kanssa kehittämissuunnitelma ja perusta kestävälle kehittymiselle.

Projektissa saavutetut hyödyt

Parantunut yhteistyö.

Tehokkaammat työskentelytavat.

Työhyvinvoinnin kasvu.

Kustannussäästöt.

Asiakas:

Oulun kaupungin logo

Oulun Infra -liikelaitos on Oulun kaupungin omistama liikelaitos, joka vastaa kaupungin infrastruktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä. Liikelaitos työllistää monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita, työnjohtajia ja suorittavan tason työntekijöitä.

Tarpeen kuvaus:

Viime vuosina Oulun Infra on kohdannut haasteita liittyen henkilöstön osallistamiseen ja yhteistyön sujuvuuteen eri yksiköiden välillä. Tämä johtui osittain organisaation laajentumisesta ja toimintojen yhdistämisestä. Oli tarve ymmärtää henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia organisaatiokulttuurista sekä tunnistaa kehittämistarpeet.

Organisaation tavoitteet:
Oulun Infra pyrki kehittämään toimintaansa siten, että se voisi tarjota entistä parempia ja tehokkaampia palveluita Oulun kaupunkilaisille. Heidän tavoitteenaan oli luoda työympäristö, jossa henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi, on motivoitunut ja kykenee työskentelemään tehokkaasti yhteisten päämäärien eteen. Lisäksi he halusivat varmistaa, että johtamiskäytännöt tukevat organisaation tavoitteita ja henkilöstön hyvinvointia.

Ratkaisu:
Osallistavan henkilöstötutkimuksen toteutus.

Tutkimuksen suunnittelu ja organisointi:

 • Tutkimuksen tavoitteiden asettaminen.
 • Kohderyhmän määrittely ja osallistavien menetelmien valinta.
 • Aikataulutus ja prosessin hallinta.

Johdon ja henkilöstön haastattelut:

 • Syvähaastattelut eri tehtävä- ja vastuutasojen henkilöille.
 • Haastatteluissa käsiteltiin johtamisen, työn sujuvuuden, osaamisen, yhteistyön ja työhyvinvoinnin teemoja.

Henkilöstön osallistava kehittämispäivä:

 • Organisoitiin henkilöstön osallistava kehittämispäivä, jossa keskityttiin yhdessä tunnistettuihin kehittämiskohteisiin.
 • Osallistavat menetelmät, kuten adhocratia ja A3-ongelmanratkaisutekniikka.

Lyhyen ja pitkänaikavälin kehittämissuunnitelman laadinta:

 • Saatujen tulosten perusteella laadittiin lyhyen ja pitkänaikavälin kehittämissuunnitelmat.
 • Näihin sisältyi konkreettisia toimenpiteitä, kuten johtamiskäytäntöjen uudistaminen, työprosessien tehostaminen ja henkilöstön koulutus.

Tulokset: 

Henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen:

 • Lisääntynyt ymmärrys ja arvostus henkilöstön keskuudessa.
 • Positiiviset muutokset työyhteisön ilmapiirissä ja yhteistyössä.
 • Parannettiin sisäistä viestintää ja yhteistyötä eri yksiköiden välillä.

Johtamisen kehittyminen:

 • Johdon ymmärrys henkilöstön tarpeista ja näkemyksistä parani.
 • Kehitettiin tehokkaampia johtamiskäytäntöjä, kuten avoimempi kommunikaatio ja työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon.

Työprosessien tehokkuuden parantuminen:

 • Työtehtävien ja vastuiden selkeyttäminen paransi työn sujuvuutta.
 • Uudistettiin työprosesseja ja otettiin käyttöön tehokkaampia työskentelytapoja.

Työhyvinvoinnin parantuminen:

 • Henkilöstön työhyvinvointi kasvoi, kun heidän huolenaiheensa otettiin vakavasti ja niihin vastattiin konkreettisesti.
 • Vahvistettiin työkulttuuria ja -ilmapiiriä, mikä lisäsi työtyytyväisyyttä.

Kustannussäästöt ja tehokkuuden parannukset:

 • Toiminnan tehokkuuden parantuminen johti kustannussäästöihin.
 • Uusien käytäntöjen myötä resurssit kohdennettiin tehokkaammin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä osallistavan henkilöstötutkimuksen tuloksiin. Se ei ainoastaan tuonut esiin tärkeitä kehityskohteita, vaan myös vahvisti yhteistyötä ja luottamusta työyhteisömme sisällä. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja antama palaute olivat avainasemassa luomaan kehittämissuunnitelmia, jotka todella vastaavat meidän tarpeitamme.” – Oulun Infra-liikelaitoksen Johtaja.

Yhteenveto

Osallistava henkilöstötutkimusprojekti oli askel kohti organisaation tavoitteiden saavuttamista. Se ei ainoastaan antanut arvokasta tietoa organisaation nykytilasta, vaan myös loi pohjaa jatkokehitykselle, parantamalla työyhteisön ilmapiiriä ja tehokkuutta. Projektin myötä Oulun Infra sai käyttöönsä konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat heitä jatkamaan kehitystään kohti yhä toimivampaa ja yhteisöllisempää työympäristöä.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767

Kokemuksia palveluistamme

”Henkilöstötutkimus onnistui hyvin. Kaikissa vaiheissa kuunneltiin työntekijöiden ja johdon ajatuksia työstä. Pienissä ryhmissä käydyt keskustelut ja syvälliset haastattelut auttoivat ymmärtämään, mikä työn arjessa toimii ja mitä pitää yhdessä parantaa.

Työntekijät kokivat työskentelyn hyödyllisenä. Jokainen sai kertoa omat ajatuksensa ja pohtia yhdessä, miten työtä voisi kehittää ja miten ongelmia voisi ratkaista yhdessä. Tämä auttoi kaikkia ymmärtämään toisiaan ja työtä paremmin. Keskusteluissa korostui työntekijöiden ja johdon välinen luottamus. Kaikille on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja parantaa asiakkaiden kokemuksia.

Saatu palaute työskentelystä oli hyvää.”

Heikki Pulkkinen

Kaupunginpuutarhuri
Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Infra

”Työpajaa edeltäneet henkilöstöhaastattelut olivat arvokas lisä, ne toivat esille monipuolisia näkökulmia eri puolilta organisaatiota. Tunsimme itsemme arvostetuiksi ja kuulluiksi, ja tämä näkyi myös tasapuolisena osallistumisena työpajassa.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra

”Kouluttaja oli erinomainen, ja pieni ryhmäkoko työpajassa mahdollisti avoimen keskustelun. Vaikka työtehtävämme vaihtelevat, monet kohtaamamme haasteet ovat samankaltaisia. Tämä yhteinen ymmärrys auttoi luomaan yhtenäisyyttä ja jakamaan hyödyllisiä kehitysideoita.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra

”Sopivan tiiviit työskentelyajat ja organisaation kaikkien tasojen osallistuminen olivat hyödyllisiä. Työpajassa huomattiin, että eri työtehtävissä olevilla on samankaltaisia haasteita. Niitä oli sen jälkeen helpompi yrittää yhdessä ratkaista.

Aiemmat haastattelut antoivat hyvän pohjan työpajan tiiviille ja tehokkaalle työskentelylle. Oli hienoa nähdä, kuinka eri tasoilta tulevat työntekijät osallistuivat ja jakoivat kokemuksiaan.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra

”Kouluttajan johdolla käydyt keskustelut olivat avoimia ja antoisia, ja aiemmat haastattelut auttoivat tuomaan esiin tärkeitä teemoja. Pieni ryhmäkoko varmisti, että jokainen tunsi itsensä kuulluksi. Sekoitetut ryhmät lisäsi vuorovaikutusta ja toi uusia näkökulmia keskusteluun.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra