Tuotteistuksen intensiivinen valmennus – vauhditti kasvua ja innovointia

Kesto: 1 kk

Linnan Kehitys Oy:n järjestämässä tuotteistamisen intensiivivalmennuksessa yrittäjät saivat konkreettisia menetelmiä asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen. Osallistujat oppivat määrittelemään asiakkaansa, tunnistamaan heidän tarpeensa, sanoittamaan asiakashyötyjä, luomaan houkuttelevia palvelulupauksia ja palvelukuvauksia sekä kehittämään kannattavan hinnoittelun. Lue, kuinka tämä tehokas prosessi muutti yritysten tuotteistamisen ja vahvisti heidän kilpailuasemaansa.

Asiakas:

Linnan Kehitys Oy:n logo

Linnan Kehitys Oy tarjoaa yrityskehityspalveluita, jotka keskittyvät yritysten kasvuun ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen. Yhtiön palvelut sisältävät muun muassa yritysneuvontaa, koulutuksia ja kehityshankkeita.

Tarpeen kuvaus:

Linnan Kehitys Oy:n asiakasyrityksillä oli useita tuote- ja palveluaihioita, mutta niiden tuotteistamisprosessi oli kesken. Yrityksillä oli tarve selkeyttää palvelulupauksiaan, määritellä asiakassegmenttejään, määritellä palvelun sisältö ja vaiheet sekä hinnoitella tuotteitaan kilpailukykyisesti. Linnan Kehitys järjesti Tuotteistuksen intensiivivalmennuksen.

Ratkaisu:
Tuotteistuksen intensiivivalmennus yritysryhmälle:

Asiakasymmärryksen kehittäminen:

 • Asiakasprofiilien luominen ja kohderyhmien parempi ymmärtäminen.
 • Käytettiin menetelmiä, kuten asiakaspolkuja ja benchmarkingia, asiakkaan tarpeiden ja ongelmien syvälliseen ymmärtämiseen.

Palvelulupauksen määrittely ja palvelukuvauksen laatiminen:

 • Selkeiden ja houkuttelevien palvelulupauksien määrittely.
 • Palvelun ydinominaisuudet ja -hyödyt sekä, miten nämä kommunikoidaan tehokkaasti asiakkaille.

Tuotteiden ja palveluiden modulointi:

 • Autettiin yrittäjiä pilkkomaan palvelunsa ja tuotteensa helpommin myytäviksi ja asiakasystävällisiksi kokonaisuuksiksi.
 • Keskityttiin moduloinnin hyötyihin sekä asiakkaalle että yritykselle.

Hinnoittelustrategioiden kehittäminen:

 • Erilaiset hinnoittelustrategiat.
 • Ohjaus ja neuvonta, miten palvelut ja tuotteet voidaan hinnoitella kilpailukykyisesti ja kannattavasti.

Markkinointiviestinnän suunnittelu:

 • Miten tavoitetaan oikeat asiakkaat ja kommunikoidaan palveluiden arvo tehokkaasti.
 • Käytettiin interaktiivisia menetelmiä ja harjoituksia, jotka auttoivat yrittäjiä soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Intensiiviset lähivalmennukset ja etäsparraukset:

 • Tarjottiin kaksi syvällistä lähivalmennusta, jotka keskittyivät palvelun eri vaiheisiin ja osa-alueisiin.
 • Järjestettiin kaksi tehokasta etäsparrausta, jotka tarjosivat yksilöllistä ohjausta ja tukivat yrittäjien yrityskohtaisten tuotteistusprojektien edistämistä.

Tulokset:

 • Tuotteistamisen selkeytys: Osallistujat pystyivät kirkastamaan tuote- ja palveluaihionsa, määrittelemään asiakassegmenttinsä ja luomaan kilpailukykyisiä palvelulupauksia. Yrittäjät saivat selkeitä ja käytännöllisiä työkaluja palveluidensa ja tuotteidensa kirkastamiseen ja myyntikuntoon saattamiseen.
 • Hinnoittelu ja modulointi: Yritykset oppivat moduloimaan palvelunsa selkeämmiksi kokonaisuuksiksi ja määrittelemään kannattavan hinnoittelun.
 • Osaamisen kehittyminen: Osallistujat oppivat hyödyntämään tehokkaasti ChatGPT:tä tuotteistamisen tukena.
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu: Osallistujat saivat työkaluja ja menetelmiä tehokkaaseen markkinointiviestintään ja asiakkaiden tavoittamiseen.
 • Vertaistuen vaikutus: Yrittäjät hyötyivät toisiltaan saamastaan sparraustuesta ja kokemusten jakamisesta.
 • Yrityskohtainen kehitys: Yrittäjät saivat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä palveluidensa kehittämiseen. Valmennuksen ansiosta syntyi valmiita, markkinoille soveltuvia palvelukonsepteja.

”ChatGPT:n hyödyntäminen tuotteistamisessa ja palvelujen kehittämisessä oli huippujuttu!”

”Valmennus avasi uusia näkökulmia ja toi konkreettisia työkaluja tuotteistamiseen. Erityisesti vertaistuen ja asiantuntevan ohjauksen yhdistelmä oli arvokas.” – Osallistuva yrittäjä

”Valmennus tarjosi meille uusia näkökulmia ja työkaluja asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Nina Lappalaisen asiantuntemus ja käytännönläheinen opetus olivat erinomaista tukea yrityksemme kehitykselle.” – Osallistuva yrittäjä

”Intensiivivalmennus tarjosi yrittäjille arvokkaita oivalluksia ja konkreettisia työkaluja tuotteistamiseen ja meille uudenlaisen lähestymistavan tuotteistamiseen. Nina Lappalaisen asiantuntijuus ja ryhmän vertaistuki olivat korvaamattomia.”

– Pia Niemikotka, Kehittäjä, Linnan Kehitys Oy

Yhteenveto

Tehokkaalla ohjauksella ja käytännönläheisillä menetelmillä nopeutettiin ja tehostettiin merkittävästi yrittäjien tuotteistamisprosessia. Yhteiskehittämisen asiantuntemus ja käytännönläheinen lähestymistapa toi merkittävää arvoa yritysten kehitystyöhön.

Tuotteistuksen intensiivivalmennus oli onnistunut pilotointi, joka vahvisti osallistujien ymmärrystä asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta. Valmennuksen tuloksena yritykset saivat selkeitä palvelumalleja ja työkaluja palveluidensa kehittämiseen asiakaslähtöisesti ja liiketoiminnallisesti kannattavasti.

Valmennuspolun järjesti Linnan Kehitys Oy yhdessä Proinno Oyn kanssa ja se oli osa KYKY- Yritysten muutoskyvyn vahvistaminen ESR/ReactEU –hankkeen toimintaa.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767