Johtamisen, henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittäminen
Johtamisen, henkilöstön ja toiminnan uudistaminen

Tuottavuutta, sujuvuutta ja hyvinvointia

Haluatko, että yrityksesi on kilpailukykyinen ja houkuttelee parhaat osaajat? Proinnon palvelut auttavat saavuttamaan paremman kannattavuuden, kasvun, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden kehittämällä tehokkaampia tapoja johtaa, kehittää työntekijöitä ja tehostaa toimintaa.

Työn kehittäminen on parasta työhyvinvointia

Autamme yrityksiä uudistumaan räätälöidyillä ratkaisuilla, jotka yhdistävät Lean-ajattelun, modernin johtamisen, asiakaskeskeisen toiminnan ja kestävän kehityksen. Avullamme voit parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta sekä tehostaa päätöksentekoprosesseja. Uskomme, että investointi työn kehittämiseen on investointi yrityksesi tulevaisuuteen – se maksaa aina itsensä takaisin.

Systemaattinen työn kehittäminen on välttämätöntä yritysten menestykselle nopeasti muuttuvassa maailmassa. Palvelumme suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan juuri sinun yrityksesi ainutlaatuisiin tarpeisiin. Kokemuksemme ja osaamisemme kattavat laajan kirjon erilaisia haasteita, joten voit luottaa siihen, että meillä on tarvittavat työkalut ja menetelmät auttaaksemme yritystäsi kasvamaan ja menestymään.

Johtamisen kehittäminen – Kilpailukyvyn kulmakivi

Hyvä johtaminen luo toimivan johtamiskulttuurin, jossa henkilöstöä kuunnellaan ja osallistetaan. Sillä vahvistetaan henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota, parannetaan päätöksentekoa ja ongelmanratkaisukykyä sekä edistetään innovaatioita ja muutosta.

Hyvä johtaminen johtaa mitattaviin tuloksiin, kuten parempaan asiakastyytyväisyyteen, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja työhyvinvointiin.

Eräs asiakkaamme onnistui parantamaan yrityksen tuottavuutta 25 % johtamiskulttuurin uudistuksen, valmentavan johtamisen valmennuksen ja tiimityöskentelyn parannusprojektien ansiosta.

Milloin palvelumme ovat teille ratkaisevan tärkeitä?

 • Muutosjohtamisessa ja uudistushankkeissa
 • Työn organisoinnin ja tiimityön kehittämisessä
 • Yhteisöllisyyden ja sisäisen viestinnän vahvistamisessa
 • Työnantajakuvan rakentamisessa
 • Työelämän laadun ja arjen sujuvuuden parantamisessa
 • Uusien johtamis- ja esihenkilömallien käyttöönotossa

Esimerkkejä konkreettisista kehitystoimenpiteistä:

 • Osallistavat arvioinnit ja toteutussuunnitelmat
 • 360°-arvioinnit
 • Johtamisen periaatteiden ja käytäntöjen uudistaminen
 • Palaverikäytännöt ja tuki
 • Valmentavan johtamisen koulutukset ja työpajat
 • Työn sujuvuuden ja johtamisen kehittämissuunnitelmat
 • Työnmenetelmien ja toimintamallien uudistaminen

Asiakashyötyjä

 • Työntekijöiden sitoutuminen parani 25 % vuoden aikana valmennusohjelman ja säännöllisen palautteen avulla.
 • Päätöksentekoa nopeutettiin keskimäärin 30 % sisäistämällä Lean-ajattelua ja menetelmiä.

Selkeytettyjen roolien ja vastuiden ansiosta tehokkuus parani 30%, projektien läpimenoaika lyheni ja asiakastyytyväisyys parani.

Henkilöstön kehittäminen – Yhteistyön voima

Henkilöstön kehittäminen luo vahvan perustan dynaamiselle ja osaavalle työyhteisölle, keskittymällä asenteiden, ajattelumallien ja yhteistyökyvyn vahvistamiseen. Autamme rakentamaan luottamusta, yhteistä ymmärrystä ja asettamaan selkeitä tavoitteita. Samanaikaisesti edistämällä rakentavaa dialogia ja tehokasta kommunikaatiota. Autamme luomaan osallistavan ja yhteisöllisen työkulttuurin, joka tukee yhdessä oppimista ja sitoutumista.

Henkilöstön kehittäminen johtaa parempaan työntekijätyytyväisyyteen, suorituskykyyn ja kilpailukykyyn.

Eräs asiakkaamme onnistui vähentämään sairauspoissaoloja 15 % osallistavan työkulttuurin ansiosta.

Milloin palvelumme ovat teille ratkaisevan tärkeitä?

 • Toiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen
 • Työyhteisön sujuvuuden ja osaamisen kehittäminen
 • Yhteistyön ja tiimityön edistäminen
 • Muutos- ja uudistumiskyvyn rakentaminen
 • Henkilöstön osallistaminen systemaattiseen toiminnan kehittämiseen
 • Uusien menetelmien haltuunotto, kuten palvelumuotoilu, Lean-ajattelu, osallistaminen ja yhteiskehittäminen.

Esimerkkejä konkreettisista kehitystoimenpiteistä:

 • Osallistava kartoitus ja henkilöstötutkimukset
 • Työn organisointi, roolien ja vastuiden selkeyttäminen
 • Ajankäytön tehokkuuden ja itsensä johtamisen kehittäminen
 • Viestinnän, vuorovaikutuksen ja tiedonkulun kehittäminen
 • Interaktiiviset ja käytännönläheiset työpajat
 • Räätälöidyt koulutus- ja valmennusohjelmat
 • INNOLEAN® -Lean kehitysohjelma
 • Henkilökohtainen tai työyhteisön ryhmäsparraus

Työn sujuvuuden parantaminen vähensi turhaa työtä 25 % ja kasvatti työntekijätyytyväisyyttä 20 %.

Asiakashyötyjä

 • Osallistavat kartoitukset ja ryhmäsparraus sujuvoittivat merkittävästi tiimityöskentelyä. Projektien läpivientiaika nopeutui 20 % ja projektinhallinta parani.
 • Työkuorman tasapainottaminen ja joustavat työaikaratkaisut vähensivät työstressiä 30 %. Työhyvinvointi parani, sairauspoissaolot vähenivät ja tuottavuus lisääntyi.

Toiminnan kehittäminen – Ihmisten ja prosessien synergia

Toiminnan kehittäminen keskittyy yrityksen toimintaprosessien ja henkilöstön työtapojen tehostamiseen. Sen avulla saavutetaan merkittäviä parannuksia tehokkuudessa, tuottavuudessa, asiakastyytyväisyydessä, työntekijöiden hyvinvoinnissa ja laadussa. Lisäksi se mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinoiden muutoksiin, tarjoaa kustannussäästöjä ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toiminnan kattava kehittäminen, mukaan lukien toimintatapojen ja prosessien jatkuva parantaminen, on elintärkeää yrityksen kestävän tulevaisuuden kannalta, varmistaen sujuvuuden ja joustavuuden muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Milloin palvelumme ovat teille ratkaisevan tärkeitä?

 • Nykytilanteen ja kehitystarpeiden selvittäminen
 • Prosessien sujuvuuden ja yhtenäisyyden kehittäminen
 • Toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen

Esimerkkejä konkreettisista kehitystoimenpiteistä:

 • Osallistava kartoitus ja lähtötilanteen arviointi
 • Prosessien optimointi ja uudistaminen
 • Lean-ajattelun juurruttaminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Strategian toteutuksen seuranta ja arviointi
 • Teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • Koulutukset, valmennukset ja sparraus

Sisäisen viestinnän uudelleenjärjestely nopeutti tiedonkulkua, paransi asiakaspalvelun nopeutta ja tehokkuutta.

Asiakashyötyjä

 • Lean-menetelmien soveltaminen vähensi hävikkiä 35%, mikä johti merkittäviin kustannussäästöihin ja resurssien tehokkaampaan käyttöön.
 • Johtamisjärjestelmän rakenteiden ja prosessien uudelleenjärjestely vapautti johtajien aikaa keskittyä lähijohtamiseen ja vähensi päivittäisen johtamisen kuormitusta.

Kiinnostuitko?

Kerro tarkemmin tarpeistasi ja toiveistasi, niin etsimme yhdessä sopivimmat ratkaisut.

Palvelun toteutus

Toteutamme toimenpiteet suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

Tarpeiden kartoitus ja suunnittelu

 • Analysoimme yrityksesi tarpeet ja tavoitteet.
 • Lopputulos: Selkeä suunnitelma kehitystoimenpiteille.

Räätälöityjen ratkaisujen toteutus

 • Räätälöityjen ratkaisujen toteutus.
 • Lopputulos: Käytännössä toimivat parannukset.

Vaikutusten seuranta ja muutokset tarvittaessa

 • Seuraamme ratkaisujen vaikutuksia ja teemme muutoksia tarvittaessa.
 • Lopputulos: Optimaaliset tulokset ja reagointi nopeasti.

Kestävät parannukset ja uudistuminen

 • Varmistamme muutosten juurtumisen.
 • Lopputulos: Tehokkuus, tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat, liiketoiminnan kasvu, ja kilpailukyvyn vahvistuminen.

Kokemuksia palveluistamme

”Henkilöstön valmennus ”Arjen teot ratkaisevat – työnarjen sujuvuus” oli onnistunut. Valmennuspäivät, sisältäen henkilöstökyselyn ja osallistavat kehittämispäivät, keskittyivät käytännön esimerkkien ja yhteistyön kautta työn sujuvuuden parantamiseen. Tuloksena syntyi konkreettisia toimenpidesuunnitelmia arjen työn tehokkuuden lisäämiseksi.

Olimme tyytyväisiä valmennuksen tuloksiin ja prosessiin. Valmennus herätti henkilöstössä uudenlaista ajattelua roolistaan organisaatiossa ja kannusti vastuunottoon ja aktiiviseen osallistumiseen. Henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esiin myös johdolle uusia ja tuottavuuden kannalta tärkeitä asioita.”

Anu Rantala

Toimitusjohtaja
Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Henkilöstötutkimus onnistui hyvin. Kaikissa vaiheissa kuunneltiin työntekijöiden ja johdon ajatuksia työstä. Pienissä ryhmissä käydyt keskustelut ja syvälliset haastattelut auttoivat ymmärtämään, mikä työn arjessa toimii ja mitä pitää yhdessä parantaa.

Työntekijät kokivat työskentelyn hyödyllisenä. Jokainen sai kertoa omat ajatuksensa ja pohtia yhdessä, miten työtä voisi kehittää ja miten ongelmia voisi ratkaista yhdessä. Tämä auttoi kaikkia ymmärtämään toisiaan ja työtä paremmin. Keskusteluissa korostui työntekijöiden ja johdon välinen luottamus. Kaikille on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja parantaa asiakkaiden kokemuksia.

Saatu palaute työskentelystä oli hyvää.”

Heikki Pulkkinen

Kaupunginpuutarhuri
Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Infra

”Työllisyyden edistämisen verkostolle järjestetty tiimivalmennus oli erittäin onnistunut. Valmennus oli suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja toteutettiin ammattitaidolla. Saimme osallistujilta erittäin positiivista palautetta; he kokivat valmennuksen hyödyllisenä ja antoisana. Valmennus keskittyi työn ja yhteistyön sujuvuuden sekä asiakaskokemuksen ja palvelun parantamiseen. Suosittelen tätä valmennusta lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää näitä alueita omassa työssään tai organisaatiossaan.”

Joni Minkkinen

Projektipäällikkö
Rovaniemen kaupunki, Osaamo, Työllisyyspalvelut

”Konsultointi antoi minulle paremman ja selkeämmän kuvan yrityksen johtamisesta. Asiakaslähtöisen prosessin kuvaaminen auttoi selkeyttämään palveluiden toteutusta ja valmistautumaan tuleviin haasteisiin.

Palvelukokemus oli erittäin positiivinen. Sain arvokkaita ideoita yrityksen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Yhteistyö oli luontevaa, sujuvaa ja ammattimaista. Suosittelen lämpimästi Proinnon palveluita myös muille. Suuri kiitos vielä kerran tästä hyödyllisestä yhteistyöstä.”

Toni Kangas

Toimitusjohtaja
MM Autopalvelut Oy

”Tiimivalmennus oli erittäin onnistunut, erityisesti ison muutostilanteen aikana. Valmennuksen avulla onnistuimme tuomaan tiimin jäsenet lähemmäksi toisiaan ja tunnistamaan työn sujuvuuteen vaikuttavia esteitä. Onnistuimme myös luomaan mukavan ja kannustavan ilmapiirin, mikä oli tärkeää yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta. Henkilöstön antama palaute valmennuksesta oli myönteistä. Valmennus koettiin hyödylliseksi.”

Sanna Mäensivu

Palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”INNOLEAN® -kehitysohjelma oli erittäin hyvin valmisteltu ja huolellisesti jäsennelty. Ohjelma tarjosi selkeät ohjeet siitä, miten toimintaa voidaan jatkossa kehittää. Erityisen arvokkaaksi koimme sen, että ohjelma otti huomioon organisaatiomme monimuotoisen toiminnan ja korosti vastuutamme soveltaa oppimaamme käytännössä. Koko prosessi oli käytännönläheinen, kannustava ja innostava, mikä teki kehitystyöstä tehokasta ja mielekästä.”

Marika Ravelin

Palvelupäällikkö
Työllisyys ja hyvinvointi
Eduro-säätiö

”Uudistimme johtamistamme ja toimintamallejamme. Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saavuttaneet nykyistä tilannetta. Johtoryhmämme osoitti sinnikkyyttä ja vahvaa sitoutumista, ja haastavista olosuhteista huolimatta tehtyjen muutosten ansiosta onnistuimme. Tämä muutosohjelma on ollut meille merkittävä ja sen vaikutus näkyy toiminnassamme positiivisesti.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

”INNOLEAN® -kehitysohjelma toi Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle merkittävää edistystä. Yhteistyön kautta saimme uusia näkökulmia, toimintatapoja ja työkaluja, jotka ovat olleet arvokkaita kehitystyössämme. Uudet toimintamallit ovat osoittautuneet erinomaisiksi. Yhteistyö on sujunut loistavasti ja tuottanut tuloksia, jotka näkyvät käytännön toiminnassamme.”

Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos

”Kehitysohjelmassa kehitettiin selkeä ja käytännöllinen johtamisen malli, joka onnistui hyvin. Uusien toimintatapojen ansiosta henkilöstöjohtaminen, hallinto ja ongelmanratkaisu ovat nyt tehokkaampia. Saadut uudet tiedot, oivallukset ja työkalut ovat lisänneet uskoa johtamiseen ja koko organisaation kehittämiseen.”

Harri Paldanius

Pelastuspäällikkö
Lapin pelastuslaitos 

”INNOLEAN® -kehitysohjelman parhaat tulokset Edurossa olivat asioiden tehokas eteenpäin vieminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto. Erityisesti arvostin toimintatapojen selkeyttä ja jämäköitymistä. Ohjelman myötä työympäristömme ilmapiiri muuttui ongelmalähtöisestä ratkaisukeskeiseksi, mikä on ollut merkittävä muutos parempaan suuntaan.”

Työntekijä

Työllisyys ja hyvinvointi
Eduro-säätiö

Miten voimme tukea
teidän uudistumista ja kehittymistä?