Välittävä ja aito työnantajakuva vetää puoleensa

Kesto: 1 kk

Pirkanmaan TE-toimiston IMAGO-hanke järjesti yrityspalveluasiantuntijoille kehittämispäivän keskittyen työnantajakuvan kehittämiseen pk-yrityksissä. Koulutuksen tarkoitus oli antaa asiantuntijoille työkaluja ja tietoa työnantajakuvan merkityksestä ja kehittämisestä.

TE-toimisto Pirkanmaan yritysasiantuntijat työnantajakuvan rakentaminen pk-yrityksissä yhdessä Proinnon kanssa

Projektissa saavutetut hyödyt

Konkreettisia työkaluja ja menetelmiä yritysten kanssa käytäviin tilanteisiin

Työnantajakuvan merkityksellisyys yritysten kilpailukyvyn kannalta.

Työnantajanäkökulman avaaminen talouden näkökulmasta.

Konkrettinen kysymyspatteristo yritystilanteita varten.

Asiakas:

Imago hanke vahva Työnantaja-vahva organisaatio

Pirkanmaan TE-toimiston IMAGO-hanke, joka on suunnattu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin, keskittyy vahvistamaan alueen yritysten työnantajakuvaa ja työelämän monimuotoisuutta.

Tarpeen kuvaus:

IMAGO-hanke tunnisti tarpeen kouluttaa TE-toimiston yritysasiantuntijoita työnantajakuvan kehittämisen alueella. Tavoitteena oli antaa asiantuntijoille työkalut ja taidot, joiden avulla he voivat auttaa pk-yrittäjiä tunnistamaan ja kehittämään työnantajakuvansa elementtejä.

TE-toimisto Pirkanmaan yritysasiantuntijat työpajassa työnantajakuvaa rakentamassa yhdessä Proinnon kanssa Tampereen Scandic Station Hotellissa.

Ratkaisut:

  • Järjestettiin nelituntinen interaktiivinen koulutus- ja sparraustilaisuus, jossa keskityttiin työnantajakuvan merkitykseen ja sen kehittämisen vaiheisiin. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa työnantajakuvan määritelmää, sen eri osa-alueita ja niiden vaikutusta yrityksen tulevaisuuteen.
  • Työpajaosuudessa työstetiin pienrymissä todellisia yrityskeissejä ja haettiin ratkaisuja heidän tilanteisiinsa.

 

TE-toimisto Pirkanmaan yritysasiantuntijat ovat työpajassa työnantajakuvaa rakentamassa yhdessä Proinnon kanssa Tampereen Scandic Station Hotellissa.

Tulokset:

  • Osallistujat saivat syvällistä ymmärrystä työnantajakuvasta ja sen monimuotoisuudesta.
  • Koulutus auttoi asiantuntijoita hahmottamaan, kuinka työnantajakuvan kehittäminen on merkittävä tekijä yritysten kilpailukyvyn ja työnhakijakokemuksen parantamisessa.

Konkreettiset hyödyt asiakkaalle:

  • Asiakkaat, eli TE-toimiston asiantuntijat, saivat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joita he voivat hyödyntää keskusteluissaan yritysten kanssa. Tämä auttaa yrityksiä kehittämään työnantajakuvaa ja monimuotoisuutta, mikä puolestaan edistää niiden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta työmarkkinoilla.

Saimme apua asioiden sanoittamiseen työyhteisössä ja konkreettisia työkaluja yritysten kanssa keskusteluihin. Kokonaisuus toimi. Yhteydenpito, toimitusvarmuus ja substanssi-osaaminen, kyky innostaa osallistujat mukaan.

Marjo-Riikka Utriainen

koordinaattori
Pirkanmaan TE-toimisto
IMAGO – vahva työnantajakuva, vahva organisaatio

Yhteenveto

Pirkanmaan TE-toimiston IMAGO-hanke on osoitus siitä, miten julkishallinnon ja yritysten välinen yhteistyö voi luoda merkittävää arvoa työmarkkinoille. Tarjoamalla asiantuntijakoulutusta työnantajakuvan kehittämisessä, hanke ei ainoastaan vahvista alueen pk-yritysten työnantajabrändiä, vaan edistää myös työelämän monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä.

Kokemuksia palvelusta

”Osallistuin IMAGO-hankkeen järjestämään työnantajakuvan rakentamisen koulutukseen ja olin todella vaikuttunut. Päivä oli täynnä mielenkiintoisia aiheita, jotka herättivät uusia ajatuksia ja antoivat konkreettisia eväitä omaan työhön sekä elämään. Erityisen hyvänä pidin pk-yrityksen näkökulman tuomista materiaaleihin ja työnantajakuvan avaamista konkreettisesti, myös taloudellisesta näkökulmasta. Kouluttajan maanläheinen lähestymistapa ja syvällinen ymmärrys yritystoiminnasta tekivät päivästä erityisen innostavan.”

Yritysasiantuntija

Pirkanmaan TE-toimisto

”Hieno kokemus osallistua IMAGO-hankkeen työnantajakuvan kehittämispäivään. Kouluttajan asiantuntemus oli ilmeistä, ja hänen lämminhenkinen, innostava tapansa esittää asiat teki päivästä erityisen. Vetäjä toi esille yritystoiminnan perusperiaatteita ja ongelmia selkeästi ja ymmärrettävästi. Päivän paras anti oli kokonaisvaltainen ymmärrys yritystoiminnasta, joka huokui läpi koko tilaisuuden. Sain runsaasti ajatuksia ja ideoita, joita aion soveltaa käytännön työhöni. Vuorovaikutteinen ilmapiiri ja keskustelut olivat päivän kohokohtia. Lisäksi sain konkreettisia työkaluja, jotka tulevat olemaan arvokkaita arjen työssäni.”

Yritysasiantuntija

Pirkanmaan TE-toimisto

”Tämä päivä toi uusia näkökulmia työhöni ja auttoi ymmärtämään paremmin, miten työnantajakuva vaikuttaa yritystoimintaan. Kiitos, että sain työkaluja, jotka auttavat minua kehittämään omaa työtäni ja tukemaan pk-yrityksiä.

Kiitos inspiroivasta päivästä IMAGO-hankkeen järjestämässä koulutuksessa. Kouluttaja toi esiin työnantajakuvan perusperiaatteet ja sen, kuinka tärkeää on yritystoiminnan ymmärtäminen tässä kontekstissa. Kouluttajan selkeä esiintyminen ja käytännönläheisyys tekivät päivästä erityisen hyödyllisen. Sain mukaani monia ajatuksia ja ideoita, jotka aion ehdottomasti hyödyntää työssäni.Kiitos, että sain työkaluja, jotka auttavat minua kehittämään omaa työtäni ja tukemaan pk-yrityksiä.”

Yritysasiantuntija

Pirkanmaan TE-toimisto

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767

Kokemuksia palveluistamme

”Henkilöstötutkimus onnistui hyvin. Kaikissa vaiheissa kuunneltiin työntekijöiden ja johdon ajatuksia työstä. Pienissä ryhmissä käydyt keskustelut ja syvälliset haastattelut auttoivat ymmärtämään, mikä työn arjessa toimii ja mitä pitää yhdessä parantaa.

Työntekijät kokivat työskentelyn hyödyllisenä. Jokainen sai kertoa omat ajatuksensa ja pohtia yhdessä, miten työtä voisi kehittää ja miten ongelmia voisi ratkaista yhdessä. Tämä auttoi kaikkia ymmärtämään toisiaan ja työtä paremmin. Keskusteluissa korostui työntekijöiden ja johdon välinen luottamus. Kaikille on tärkeää tehdä työnsä hyvin ja parantaa asiakkaiden kokemuksia.

Saatu palaute työskentelystä oli hyvää.”

Heikki Pulkkinen

Kaupunginpuutarhuri
Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun Infra

”Työpajaa edeltäneet henkilöstöhaastattelut olivat arvokas lisä, ne toivat esille monipuolisia näkökulmia eri puolilta organisaatiota. Tunsimme itsemme arvostetuiksi ja kuulluiksi, ja tämä näkyi myös tasapuolisena osallistumisena työpajassa.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra

”Kouluttaja oli erinomainen, ja pieni ryhmäkoko työpajassa mahdollisti avoimen keskustelun. Vaikka työtehtävämme vaihtelevat, monet kohtaamamme haasteet ovat samankaltaisia. Tämä yhteinen ymmärrys auttoi luomaan yhtenäisyyttä ja jakamaan hyödyllisiä kehitysideoita.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra

”Sopivan tiiviit työskentelyajat ja organisaation kaikkien tasojen osallistuminen olivat hyödyllisiä. Työpajassa huomattiin, että eri työtehtävissä olevilla on samankaltaisia haasteita. Niitä oli sen jälkeen helpompi yrittää yhdessä ratkaista.

Aiemmat haastattelut antoivat hyvän pohjan työpajan tiiviille ja tehokkaalle työskentelylle. Oli hienoa nähdä, kuinka eri tasoilta tulevat työntekijät osallistuivat ja jakoivat kokemuksiaan.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra

”Kouluttajan johdolla käydyt keskustelut olivat avoimia ja antoisia, ja aiemmat haastattelut auttoivat tuomaan esiin tärkeitä teemoja. Pieni ryhmäkoko varmisti, että jokainen tunsi itsensä kuulluksi. Sekoitetut ryhmät lisäsi vuorovaikutusta ja toi uusia näkökulmia keskusteluun.”

Työntekijä

Oulun kaupunki, Oulun Infra