Johtaminen ja innovatiivisuus kasvun moottoreina

Kesto: 2 vuotta

Akkoy Service Oy:n kehitysohjelmassa onnistuttiin uudistamaan johtamista ja kehittämään asiakaskeskeisiä prosesseja. Tuloksena merkittäviä parannuksia: 50% vähennys kalustohävikissä ja 90% taloushallinnon työajan vapautuminen. Lue, miten yhteistyön ja henkilöstön sitoutumisen ansiosta nämä tulokset saavutettiin ja yrityskulttuuri vahvistui.

Projektissa saavutetut hyödyt

-50%

Kalustoon ja työkaluihin kohdistuva hävikki laski.

90%

Taloushallinnon henkilöstön työajasta 90% vapautui olennaisempaan työhön.

60%

Kehitysehdotusten toteutusaste: toteutusaste henkilöstön ehdottamille parannuksille.

Yhtenäistyneet ja johdonmukaiset johtamiskäytännöt, joilla on suora vaikutus organisaation suorituskykyyn.

Yritys:

Akkoy Service Oy

Akkoy Service Oy on teollisuuden kunnossapitopalveluita tarjoava yritys, joka valmistaa teräsrakenteita ja prosessiputkistoja sekä hoitaa koneiden ja laitteiden asennuksia ja huoltoja. Perustettu vuonna 2010, toimii Pohjoiskalotin alueella, henkilöstöä noin 30.

Tarpeen kuvaus:

Akkoy Service Oy:n kehitysohjelman tavoitteena oli jatkuvan kehittämisen mallien ja työtapojen rakentaminen, arjen käytäntöjen ja työn sujuvoittaminen, johtamisen ja esimiestyön uudistaminen, sekä henkilöstön vastuun ja sisäisen viestinnän parantaminen. Tavoitteena oli myös vahvistaa vastuullista työnantajaimagoa ja asiakaskokemusta.

Ratkaisu:
Kehitystyö toteutettiin puolentoista vuoden TäsmäKoulutuksen avulla, joka sisälsi:

Lähtötilanteen analyysi ja tavoitteiden asettelu:

 • Lähtötilanteen analyysi ja koko henkilöstön haastattelut
 • Kehityskohteiden valinta: työn sujuvuus, johtaminen, ja palkitseminen
 • Kehittämissuunnitelma

Kehittämispäivien järjestäminen:

 • Järjestettiin useita kehittämispäiviä, joissa hyödynnettiin sekä lähi- että verkkotyöpajoja.
 • Opittiin ongelmanratkaisumenetelmiä, kuten A3-ongelmanratkaisua ja 5 x miksi -työkalua, työn sujuvuuden esteiden purkamiseksi ja uusien toimintamallien luomiseksi.

Työn sujuvuuden kehittäminen:

 • Arvioitiin ja uudistettiin prosesseja, keskittyen niiden ketteryyden ja jatkuvan kehittämisen varmistamiseen.
 • Kehitettiin uusia yhteistyömalleja ja työtapoja, jotka paransivat työn sujuvuutta ja tehokkuutta.

Asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen parantaminen:

 • Panostettiin asiakasymmärryksen lisäämiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
 • Kuvattiin ydinprosessit uudelleen asiakaskeskeisesti, parantaen asiakasrajapinnan toimintaa.

Muutoksen johtaminen ja jatkuva kehittäminen:

 • Otettiin käyttöön uusi johtamisjärjestelmä ja vakioidut palaverikäytännöt, tehostettiin johtamista ja päätöksentekoa.
 • Luotiin malli jatkuvan kehittämisen ja henkilöstön osallistumisen tukemiseksi.

TäsmäKoulutus ja strategian tukeminen:

 • Toteutettiin puolentoista vuoden mittainen TäsmäKoulutus, jonka sisältö räätälöitiin tukemaan yrityksen uutta kasvustrategiaa.
 • Keskityttiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uusien toimintamallien juurruttamiseen päivittäiseen toimintaan.

Palkitsemis- ja kannustemallin kehittäminen:

 • Laadittiin uusi palkitsemis- ja kannustemalli, joka tuki yrityksen kasvustrategian käytännön toteutumista ja vastasi tulevaisuuden tarpeisiin.
 • Malli teki palkanmuodostuksen perusteet selkeämmiksi ja avasi mahdollisuuksia henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen.

Tulokset:

Henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen:

 • Aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön paransi työtyytyväisyyttä ja vahvisti yrityskulttuuria.
 • Työtyytyväisyys nousi, työnjohto kehitti toimintatapojaan ja otti enemmän vastuuta.
 • Kommunikaatio ja psykologinen turvallisuus vahvistuivat, luoden avoimen ja rakentavan keskustelukulttuurin.
 • Kehitysehdotusten toteutusaste: 60% toteutusaste henkilöstön ehdottamille parannuksille.
 • Luotiin systemaattinen hankilöstön kehitysideoiden keräys-, käsittely- ja hyödyntämismalli.

Johtamisen ja organisaation kehitys:

 • Johdon ja työnjohdon toimintatavat yhtenäistyivät, ja niiden vastuuntunto kasvoi.
 • Uudet johtamisjärjestelmät ja vakioidut palaverikäytännöt tehostivat päätöksentekoa.

Operatiivinen tehokkuus:

 • Työprosessien organisointi ja suunnittelu tehostuivat.
 • Asiakaskeskeiset prosessit nopeutuivat, parantaen asiakaspalvelun laatua.
 • Työn sujuvuus parani, henkilöstön vastuu ja osallistuminen kasvoivat.
 • Kalustoon ja työkaluihin kohdistuva hävikki laski 50%.
 • Taloushallinnon henkilöstön työajasta 90% vapautui olennaisempaan työhön, vastuuttamalla rutiinitehtävät oikeille henkilöille.

Palkitsemismalli:

 • Kehitettiin kannustava palkitsemisjärjestelmä, joka linkitettiin yrityksen strategisiin tavoitteisiin, tukemaan kasvustrategian toteutumista ja henkilöstön motivaatiota.

”Nyt asioita tehdään harkitusti – mietitään ennen kuin tehdään. Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille. Koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä. Olemme ylpeitä akkoylaisuudesta, ja meistä jokainen ymmärtää, että teot ratkaisevat. Suosittelen ehdottomasti.”

– Arto Koivumaa, Toimitusjohtaja, Akkoy Service Oy

Yhteenveto

Akkoy Service Oy:n uudistumisen on erinomainen esimerkki siitä, miten johdon 100% tuella, suunnittelulla, yhteistyöllä, osallistamalla ja tehokkailla yrityskohtaisilla täsmävalmennuksilla sekä monipuolisen käytännön tuen tarjoamisella saavutetaan merkittäviä parannuksia yrityksen toiminnassa. Prosessi on vahvistanut yrityskulttuuria, parantanut asiakaskokemusta ja lisännyt henkilöstön sitoutumista ja ammattitaitoa.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767