Tiimivalmennus: Työllisyyden edistämisen verkosto uudistui

Kesto: 3 kk

Rovaniemen työllisyyden edistämisen verkoston tiimivalmennus osoittaa, miten räätälöity valmennus uudistaa toimintatapoja. Verkosto paransi yhteistyötään ja prosessejaan, ja kehitti samalla uusia asiakaskohtaamisen malleja. Tämä referenssi havainnollistaa, kuinka tiimivalmennuksella saavutetaan käytännön tuloksia, jotka hyödyttävät sekä työntekijöitä että asiakkaita.

Projektissa saavutetut hyödyt

96%

Osallistujista arvioi valmennuksen onnistuneeksi.

Kirjalliset lupaukset käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta sadan ja tuhannen päivän kuluessa.

Työn ja yhteistyön sujuvuuden merkittävä parantuminen, kuten selkeämmät toimintamallit ja parempi tiedonkulku.

Asiakas:

Rovaniemen kaupungin logo

Projektin tilaaja, Rovaniemen Työllisyyden edistämisen verkosto, koostuu eri organisaatioista, mukaan lukien Osaamo -hanke, Lapin TE-toimisto ja Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut. Verkosto pyrkii parantamaan työllisyyspalveluita ja työn sujuvuutta alueellaan osana #TE24 uudistusta. Kumppaniksi valittiin Proinno, Nina Lappalainen.

Tarpeen kuvaus:

Verkosto tunnisti tarpeen vahvistaa sisäistä yhteistyötä ja kehittää itseohjautuvuutta työn parissa. Tavoitteena oli myös parantaa asiakaskokemusta ja palvelujen laatua. Valmennus keskittyi konkreettisten tulosten saavuttamiseen ja niiden viemiseen käytäntöön. Osallistujia oli noin 50, kattavasti verkoston eri toimijoista

Ratkaisu:

Monimuotoinen valmennusohjelma:

 • Kickoff-tapahtuma yhteisen näkemyksen luomiseksi.
 • Herättelevät teemakohtaiset alustukset keskittyen muun muassa johtamisen muutokseen, palaverikäytäntöihin ja jatkuvaan parantamiseen.
 • Kolme interaktiivista työpajaa keskittyen eri kehittämiskohteisiin.
 • Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely, jossa korostettiin osallistujien aktiivista roolia.

Monipuolinen tuki ja osaamisen jakaminen:

 • Pienryhmäsparraus valmennuspäivien välillä
 • Tekninen vartti työkalujen opastukseen ja osaamisen jakamiseen.
 • Virtuaalinen kahvihetki, joka tarjosi alustan teemakohtaisille keskusteluille ja kokemusten vaihdolle.

Osallistujien sitouttaminen:

 • Aktiivinen osallistuminen valmennuksen sisällön suunnitteluun ja toteutuksen kaikkiin vaiheisiin.
 • Jatkuva arviointi ja parantaminen osana prosessia.

Työpajojen ja palautetuokioiden hyödyntäminen:

 • Työpajoissa käsiteltiin konkreettisia haasteita ja kehityskohteita.
 • Palautetuokiot tilaajan edustajien kanssa varmistivat suunnan ja tavoitteiden selkeyden.

Tulokset:

Työn ja yhteistyön sujuvuuden parantaminen:

 • Selkeät toimintamallit: Haasteiden, kuten tilankäytön, johtamisen ja organisoinnin ratkaiseminen.
 • Työprosessien ja yhteistyön sujuvoittaminen
 • Yhteistyön vahvistaminen: Yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja sisäisen viestinnän parantaminen.
 • Osallistujien vahvuuksien jakaminen: Kokemusten jakaminen, oppiminen ja motivaation vahvistaminen.
 • Itseohjautuvuuden ja aktiivisuuden tukeminen

Asiakaskokemuksen ja palvelun sujuvuuden parantaminen:

 • Uudet asiakasohjausmallit: Palvelun oikea-aikaisuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen.
 • Palvelupolkuja eri asiakasryhmille: Räätälöityjä palveluita eri asiakasryhmille.
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen

Yhteenveto ja lupaukset:

 • Osaamisen ja motivaation kehittyminen: Uusien menetelmien ja työkalujen oppiminen.
 • Kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet: Kirjalliset lupaukset toimenpiteiden käytäntöön viemisestä.
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen: Kannustettiin jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen.
 • Henkilöstön positiivinen palaute: Yhteistyön ja kehittämisen tahtotilan korostuminen palautteissa.

”Isossa muutostilanteessa onnistuttiin tuomaan tiimiä yhteen ja nostamaan esille työn sujuvuuden esteitä. Mukavan ilmapiirin luomisessa onnistuttiin. Henkilöstön palaute valmennuksesta oli hyvää.”

Sanna Mäensivu
Palvelualuepäällikkö, Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

Yhteenveto

Rovaniemen tiimivalmennuksen tuloksena syntyi merkittäviä parannuksia niin yhteistyössä, työprosessien sujuvuudessa kuin asiakaskokemuksessa. Selkeämmät toimintamallit, parempi yhteistyö ja uudistetut asiakasohjausmallit ovat konkreettisia esimerkkejä valmennuksen vaikutuksesta. Osallistujien aktiivinen rooli ja jatkuva parannustoiminta varmistavat, että nämä edistysaskeleet eivät ole pelkästään hetkellisiä, vaan ne luovat perustan jatkuvalle kehitykselle ja laadun parantamiselle #TE24 uudistuksessa.

Kokemuksia palvelusta

”Tiimivalmennus oli erittäin onnistunut, erityisesti ison muutostilanteen aikana. Valmennuksen avulla onnistuimme tuomaan tiimin jäsenet lähemmäksi toisiaan ja tunnistamaan työn sujuvuuteen vaikuttavia esteitä. Onnistuimme myös luomaan mukavan ja kannustavan ilmapiirin, mikä oli tärkeää yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta. Henkilöstön antama palaute valmennuksesta oli myönteistä. Valmennus koettiin hyödylliseksi.”

Sanna Mäensivu

Palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Työllisyyden edistämisen verkostolle järjestetty tiimivalmennus oli erittäin onnistunut. Valmennus oli suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja toteutettiin ammattitaidolla. Saimme osallistujilta erittäin positiivista palautetta; he kokivat valmennuksen hyödyllisenä ja antoisana. Valmennus keskittyi työn ja yhteistyön sujuvuuden sekä asiakaskokemuksen ja palvelun parantamiseen. Suosittelen tätä valmennusta lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää näitä alueita omassa työssään tai organisaatiossaan.”

Joni Minkkinen

Projektipäällikkö
Rovaniemen kaupunki, Osaamo, Työllisyyspalvelut

”Tiimivalmennus oli todella hyödyllinen. Valmennuksen aikana pystyin viemään henkilöstön kehittämiä ideoita suoraan kehittämisryhmän käsiteltäväksi. Oli hienoa nähdä, miten työntekijät oivalsivat heillä olevan mahdollisuuden vaikuttaa ja ajatella työtään uudella tavalla. Valmennus oli erittäin onnistunut ja inspiroiva, ja se toi konkreettista lisäarvoa työyhteisömme toimintaan.”

Pia-Leena Salo

Työhyvinvoinnin asiantuntija
Rovaniemen kaupunki työllisyyspalvelut 

”Valmennuksen jämäkkä ja suunnitelmallinen toteutus oli erittäin vaikuttavaa. Oli hienoa nähdä, kuinka joitakin toimenpiteitä alettiin soveltaa käytäntöön jo valmennuksen aikana.

Valmennuksen tehokkuus yllätti positiivisesti. Oli hämmästyttävää, miten paljon saimme käsiteltyä lyhyessä ajassa, ja kuinka nopeasti voimme alkaa toteuttaa muutoksia”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Yhdessä tekeminen oli valmennuksen parhaita hetkiä. Nykymaailmassa, jossa etätyö on yleistä, livenä tapahtuva yhteistyö tuntui todelliselta luksukselta ja loi merkittävän positiivisen tunnelman.”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Valmennuksen nopeatahtinen ja tiivis ohjelma oli sekä haastava että palkitseva. Se herätti meissä halun soveltaa oppimaamme välittömästi omaan työhömme.

Mahdollisuus verkostoitua ja tutustua muihin organisaatioiden työntekijöihin oli arvokasta. Tämä laajensi näkemystämme ja toi uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön.”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Verkostoitumismahdollisuudet valmennuksen aikana olivat poikkeuksellisen arvokkaita. Tutustuimme työntekijöihin muista organisaatioista, mikä laajensi ymmärrystämme ja työskentelymahdollisuuksiamme.

Valmennuksen aikana korostettiin asiakaslähtöisyyden tärkeyttä. Asiakkaille tarjottavien palvelupolkujen monipuolistaminen ja selkeyttäminen olivat tärkeimpiä oppeja.”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Esimiesten rooli henkilöstön tarpeiden ymmärtämisessä ja esiin tuomisessa korostui valmennuksessa. Toivomme, että tämä johtaa konkreettisiin muutoksiin työpaikallamme.

Valmennuksesta saadut konkreettiset oivallukset asiakaspalveluun ja monialaiseen yhteistyöhön ovat olleet merkittäviä. Ne avasivat uusia näkökulmia ja työskentelytapoja.”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Ryhmätöiden dynamiikka ja niiden vaihtuvuus valmennuksen aikana olivat erittäin hyödyllisiä. Keskustelut ja yhteistyö ryhmissä toivat esiin uusia ajatuksia ja oppimiskokemuksia.

Valmennus ylitti odotuksemme monin tavoin, erityisesti sen sisällön ja käytettyjen menetelmien osalta. Se tarjosi meille uudenlaisen näkökulman työhömme ja sen kehittämiseen.”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

”Valmennuksesta saadut konkreettiset oivallukset ja ratkaisut asiakaspalveluun ja monialaiseen yhteistyöhön olivat erittäin hyödyllisiä. Ne auttoivat meitä parantamaan työtapojamme merkittävästi.

Valmennuksessa keskityttiin asiakaslähtöisyyteen ja palvelupolkujen selkeyttämiseen. Tämä auttoi meitä kehittämään parempia ja monipuolisempia palveluvaihtoehtoja asiakkaillemme.”

Työntekijä

Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767