Johtaminen ja innovatiivisuus kasvun moottoreina

Perheyritys Akkoy Service uudisti kasvustrategiansa ja johtamisen sekä kehitti toimintakulttuuriaan muutosketteräksi ja asiakaskeskeiseksi. TäsmäKoulutuksella yritys sai konkreettista apua uudistumiseen koko henkilöstölle.

Akkoy Service on nykyaikainen ja tehokas teollisuuden kunnossapitopalveluita tuottava yritys, joka tarjoaa mekaanista kunnossapitoa raskaalle teollisuudelle, valmistaa teräsrakenteita ja prosessiputkistoja sekä hoitaa koneiden ja laitteiden asennuksia ja huoltoja. Yritys on perustettu vuonna 2010, ja se toimii koko Pohjoiskalotin alueella. Henkilöstöä on noin kolmekymmentä.

Kehitysohjelman tavoitteena oli rakentaa jatkuvan kehittämisen malleja ja työtapoja, muokata arjen käytäntöjä ja työtä sujuvimmiksi, uudistaa johtamista ja esimiestyötä, lisätä henkilöstön vastuuta ja parantaa sisäistä viestintää. Toimenpiteiden halutaan myös vahvistavan vastuullista työnantajaimagoa ja asiakaskokemusta.

Työskentelyssä haluttiin yksinkertaistaa valittuja kehityskohteita ja helpottaa työtä, mitä aktiivinen viestintä ja ihmisten välinen vuorovaikutus tukevat. Tavoitteena on siirtää enemmän vastuuta ja vaikutusvaltaa henkilöstölle sekä luoda rakenteet muutoskyvyn jatkuvalle parantamiselle. Henkilöstöä kehitetään moniosaajiksi ja oman alansa asiantuntijoiksi asiakkaiden uusiin, nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Kumppaniksi kehitystyöhön Akkoy Servicen johtoryhmä valitsi Proinnon muutosarkkitehti Nina Lappalaisen aiempien hyvien kokemusten perusteella (Tehokas johtoryhmä -valmennus ja Henkilöstön kehittämispäivät).

Räätälöity kehitysohjelma tukee kasvustrategiaa

Työkaluksi valittiin puolentoista vuoden TäsmäKoulutus. Sen sisältö ja tavoitteet räätälöitiin tukemaan yrityksen uuden kasvustrategian toteutumista.

Kehittämisohjelmalle valittiin seuraavat tavoitteet:
 • Lähtötilanteen läpivalaisu ja tavoitteiden asettaminen
 • Työn sujuvuus ja työprosessien ja yhteistyön ketterä ja jatkuva kehittäminen
 • Asiakasymmärryksen parantaminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelun laadun parantaminen
 • Muutoksen johtaminen ja jatkuva kehittäminen
Hankkeessa käytiin läpi koko henkilöstö eli johtoryhmä, työnjohto ja henkilöstö. Aluksi kaikki haastateltiin, minkä perusteella kehityskohteiksi valittiin työn sujuvuus, johtaminen ja palkitseminen. Työtä tehtiin yhteisissä kehittämispäivissä lähi- ja verkkotyöpajoina, joissa purettiin työn sujuvuuden esteitä ja rakennettiin uudet toimintamallit.

Tavoitteena on kehitystyön myötä tuottaa parempaa hyötyä asiakkaalle, parantaa yrityksen kilpailukykyä, kasvattaa henkilöstön ammattitaitoa ja turvallisuutta sekä vahvistaa yrityksen luotettavuutta yhteistyökumppanina ja työnantajana.

Jokaisen vastuu on kasvanut

Puolentoista vuoden mittaisen kehitystyön aikana kaikille on kirkastunut, mitä työnantaja odottaa työntekijöiltä ja mitä työntekijät odottavat työnantajalta.

Yrityksen slogan ”Teot ratkaisevat” on tullut entistäkin todemmaksi. Päivittäisessä toiminnassa näkyy selkeästi se, että henkilöstö on aidosti ylpeä ”akkoylaisuudesta”, koska yrityksellä on hyvä maine. Se haluaa olla tunnettu huolehtivana ja vastuullisena työnantajana.

Työnjohto on kehittänyt toimintatapojaan ja kantaa nyt enemmän vastuuta työnantajan roolista. Samalla johtamisen käytännöt ovat yhtenäistyneet ja johdonmukaistuneet. Suuri muutos on tapahtunut työnjohdon ajattelussa: he ymmärtävät, osaavat ja uskaltavat myös puuttua ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Johto on sitoutunut tukemaan työnjohdon ja henkilöstön onnistumista omassa työssään ja poistamaan sen kohtaamia päivittäisiä ongelmia.

Koko henkilöstö on valmiimpi ottamaan vastuuta ja tekemään yhteistyötä. Se on oppinut antamaan rakentavasti palautetta työnantajalle. Tämä lähtee ymmärryksestä, että jokaisen teot vaikuttavat työn sujuvuuteen, asiakkaiden kokemuksiin ja yrityksen menestykseen.

Rakentava kommunikaatio toimii

Tiedonkulku ja kommunikointitaidot ovat merkittävästi kehittyneet. Psykologinen turvallisuus ja luottamus on vahvistunut, kun vaikeistakin asioista voidaan keskustella rakentavasti.

Henkilöstö ymmärtää, että aktiivisesti osallistumalla ja puhumalla voi vaikuttaa, koska palautteeseen reagoidaan ja toimitaan sen jälkeen.

Paremmat työtavat, sujuva kommunikointi ja lisääntynyt vastuu on kasvattanut työtyytyväisyyttä. Se taas johtaa avoimuuteen ja lisää keskinäistä luottamusta.

Palkitsemismalli käyttöön

Merkittävä, vaativin yhteinen ponnistus oli rakentaa palkisemis- ja kannustemalli. Sen haluttiin tukevan kasvustrategian käytännön toteutumista ja vastaavavan yrityksen tulevaisuuden tarpeisiin.

Tämä selkeytti henkilöstölle palkanmääräytymisen perusteita sekä avasi ymmärrystä henkilökohtaisen palkanmuodostumisen ja oman osaamisen kehittämisen tuomista mahdollisuuksista.

Palkitsemis- ja kannustemalli otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa, ja sitä kehitetään yhdessä saatujen kokemuksien pohjalta. Tavoitteet linkitetään yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja osaamistarpeisiin.


Toteutuneita täsmäratkaisuja
 • Työkalujen ja suojavälineiden saatavuuden parantaminen henkilöstölle
 • Autojen ja kaluston huolenpitomalli, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen
 • Työkalupakkien huolenpitomalli, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen
 • Yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu reilu ja oikeudenmukainen henkilökohtaisen muuttuvan palkan osan muodostumisen kriteerit ja tasot
 • Henkilökohtainen osaamisen lähtötilanneanalyysi, kehittämissuunnitelma, tavoitteet ja mittarit
 • Operatiivisen johdon palavereihin vakioitu työjärjestys, toimintamallit ja työkalut
 • Systemaattisen kehitysideoiden- ja korjaustarpeiden keräys-, käsittely- ja hyödyntämismallin kehittäminen, digitalisointi ja käyttöönotto sekä vakiinnuttaminen

Asiakaspalautteet:

” Kokonaisuutena pääsimme huiman loikan eteenpäin. Kehittämishankkeen kautta prosessi etenee koko ajan ja olemme saaneet asioita johdonmukaisesti eteenpäin.”
”Turha valituspuhe” on loppunut. Koko henkilöstö ottaa vastuuta ja osallistuu aktiivisesti korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden esiintuomiseen, reagoimiseen ja ennaltaehkäisemiseen.”
”Selkeä rakenne ja käytännön tuki auttoi saamaan tavoitellut toimenpiteet aikaan.”
”Ninan joustavuus, osaaminen ja muutosketteryys yllätti positiivisesti haastavissa tilanteissa. Hänen laajaa osaamistaan olisi voinut hyödyntää vielä enemmänkin.”             
"Nyt asioita tehdään harkitusti - mietitään ennen kuin tehdään.”

”Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille. Koko henkilöstön ottaminen
mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä.
Olemme ylpeitä akkoylaisuudesta, ja meistä jokainen ymmärtää, että teot ratkaisevat.”
  
Arto Koivumaa, toimitusjohtaja, Akkoy Service Oy

Ota yhteyttä,

kun haluat kehittää yrityksesi työkulttuuria ja vastuullista työantajakuvaa
Nina Lappalainen
Uudistuminen ja muutostilanteet
0400 308767
nina.lappalainen@proinno.fi

******

Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutus toteuttaa TäsmäKoulutuksena.

TäsmäKoulutus tarjoaa yksilöllistä apua tilanteeseen, jossa yrityksen toiminta, työtehtävät tai käytetty teknologia muuttuvat. Samalla se vastaa yrityksen tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Palvelussa työntekijät saavat työnantajan tarpeisiin räätälöityä ammatillista lisäkoulutusta, joka helpottaa uusien osaamisvaatimusten hallintaa. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen ja valitun kouluttajan yhteistyönä.

TäsmäKoulutus pähkinänkuoressa
Pienille ja keskisuurille yrityksille toimialasta riippumatta.
• Koulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.
• Koulutus räätälöidään laajasti yrityksen nykyiselle henkilöstölle, ei pelkästään avainhenkilöille.
Myös yrittäjä itse voi osallistua opiskeluun.
TäsmäKoulutuksena ei toteuteta työnantajan kustannettavaksi kuuluvaa normaalia henkilöstökoulutusta.
• Koulutuksen rahoittavat työnantajayritys ja ELY-keskus yhdessä.
Työnantajan maksuosuus 30–50 % määräytyy yrityksen koon ja liikevaihdon tai taseen mukaan. 
TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat.

Lue lisää TäsmäKoulutuksesta

Avainsanat muutosketteryys, lean, palvelumuotoilu, digitalisointi, työnantajaimago, työnantajakuva, henkilöstön osallisuus, osaamisen kehittäminen, henkilöstön sitoutuminen, työpaikkaimago, perheyritys, kasvustrategia, vastuullisuus, innovatiivisuus, johtaminen, täsmäkoulutus, ely-keskus, kulttuurin muutos, muutosjohtaminen, työnohjaus, sparraus, konsultointi, valmennus, vastuullinen johtaminen, dialoginen johtaminen, yhteisöllisyys, yhteiskehittäminen